Capital

Пет­рол­ни­те ги­ган­ти имат 10 го­ди­ни за про­мя­на

-

На­ци­о­нал­ни­те ан­га­жи­мен­ти за кли­ма­та ста­ват по-стро­ги, пра­ви­тел­с­т­ва­та мо­гат да по­е­мат по пъ­тя на „вой­на­та“

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria