Capital

Раз­ме­ри­те на Ryanair

-

Ryanair Holdings включ­ва BUZZ, Lauda, Malta Air, и Ryanair DAC. Спо­ред пос­лед­ни­те от­че­ти на ком­па­ни­я­та бро­ят на пре­во­зе­ни­те от нея път­ни­ци е 154 млн. Бро­ят на ба­зи­те е 82, дес­ти­на­ци­и­те, до ко­и­то се ле­ти - 200 в 40 дър­жа­ви. Ком­па­ни­я­та раз­по­ла­га с 475 са­мо­ле­та, как­то и по­ръч­ки за още 210 Boeing 737. Ryanair за­поч­на да ле­ти от Со­фия през ок­том­в­ри 2016 г., ка­то вле­зе удар­но с над 20 дес­ти­на­ции. Пре­воз­ва­чът ле­ти още до Плов­див и Бур­гас.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria