Capital

Ryanair ста­ва Buzz в Со­фия

- ав­тор Ка­ли­на Го­ра­но­ва| kalina.goranova@capital.bg

Нис­ко­та­риф­на­та ком­па­ния пла­ни­ра ре­ор­га­ни­за­ция и ребрандира­не на част от по­де­ле­ни­я­та си под мар­ка­та Buzz.

Сред тях е то­ва в Пол­ша, ко­е­то ще по­е­ме уп­рав­ле­ни­е­то на опе­ра­ци­и­те от Со­фия, как­то и от Пра­га и Бу­да­пе­щa.

Най-го­ля­ма­та про­мя­на ще е за слу­жи­те­ли­те на ави­о­ком­па­ни­я­та, ко­и­то ще ра­бо­тят ка­то са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи се ли­ца.

НН­ис­ко­та­риф­на­та ави­о­ком­па­ния Ryanair ще реб­ран­ди­ра част от ст­рук­ту­ра­та си, ка­то ве­че ще опе­ри­ра под мар­ка­та Buzz. В та­зи гру­па по­па­да и бъл­гар­с­ки­ят биз­нес на ир­лан­д­с­кия нис­ко­та­ри­фен ави­оп­ре­воз­вач, ка­то ба­за­та в Со­фия ми­на­ва под ръ­ко­вод­с­т­во­то на по­де­ле­ни­е­то на гру­па­та в Пол­ша.

Още през есен­та на ми­на­ла­та го­ди­на пол­с­ки­те ме­дии съ­об­щи­ха за пред­с­то­я­ща­та смя­на на дъб­лин­с­ка­та ар­фа с чер­но-жъл­та­та пче­ла на Buzz Airlines. То­га­ва ста­на яс­но, че на 1 но­ем­в­ри Buzz по­е­ма ба­зи­те в Пра­га и Со­фия от Ryanair, а през де­кем­в­ри и та­зи в Бу­да­пе­ща.

До мо­мен­та ра­бо­та­та е фо­ку­си­ра­на вър­ху не­ви­ди­ма­та за път­ни­ци­те смя­на на про­це­си­те и прех­вър­ля­не­то им от офи­са в Дъб­лин към то­зи във Вар­ша­ва. Не е яс­но точ­но ко­га ще за­поч­не реб­ран­ди­ра­не­то, ка­то то пър­во най-ве­ро­ят­но ще ста­не вид­но от уни­фор­ми­те и ед­ва на по-къ­сен етап и по са­мо­ле­ти­те на ави­о­ком­па­ни­я­та. Най-го­ля­ма­та про­мя­на пък ще е за слу­жи­те­ли­те.

Част от при­чи­ни­те за ре­ор­га­ни­за­ци­я­та на биз­не­са на Ryanair е зло­щас­т­на­та по­ръч­ка на 58 са­мо­ле­та Boeing 737 Max, ко­и­то се ба­вят, ка­то ком­па­ни­я­та се опит­ва се­га да на­ма­ли ек­с­п­ло­а­та­ци­он­ни­те си раз­хо­ди.

От ави­о­ком­па­ни­я­та не от­го­во­ри­ха на въп­ро­си­те на “Ка­пи­тал” пре­ди ре­дак­ци­он­но­то прик­люч­ва­не на броя за то­ва ко­га реб­ран­ди­ра­не­то ще за­поч­не да се случ­ва и на бъл­гар­с­ка поч­ва и ще се от­ра­зи ли ре­ор­га­ни­за­ци­я­та на по­ле­ти­те от Бъл­га­рия.

Виж кой бръм­чи

Бран­дът Buzz всъщ­ност не е нов за ави­а­ци­я­та. Buzz Airlines е ос­но­ва­на във Ве­ли­коб­ри­та­ния от хо­лан­д­с­кия пре­воз­вач KLM през 1999 г. През 2003 г. тя бе­ше за­ку­пе­на от Ryanair, ка­то я ба­зи­ра на ле­ти­ще­то във Вар­ша­ва - “Фре­де­рик Шо­пен”.

Ryanair има и дру­ги по­доб­ни сделки на смет­ка­та си, ка­то впос­лед­с­т­вие се опи­та, но не ус­пя да при­до­бие ир­лан­д­с­ка­та Aer Lingus, а през 2017 г. учас­т­ва с офер­та за по­куп­ка­та на Air Berlin, но се от­ка­за. През 2018 г. Ryanair вле­зе в Laudamotio­n с 24.9%, ка­то впос­лед­с­т­вие де­лът бе­ше уве­ли­чен до 75%, а обя­ве­на­та су­ма за сдел­ка­та бе­ше 50 млн. ев­ро.

През го­ди­ни­те Buzz Airlines пре­дос­та­вя чар­тър­ни ус­лу­ги и ре­дов­ни по­ле­ти за Ryanair, ко­я­то ре­гис­т­ри­ра в Пол­ша и дру­жес­т­во­то Ryanair Sun. Тя по­лу­ча­ва сер­ти­фи­ка­та си в на­ча­ло­то на 2018 г. И за­поч­ва ра­бо­та с 5 са­мо­ле­та. Към он­зи мо­мент Buzz раз­по­ла­га със 17, ко­и­то на­рас­т­ват на 25 през ля­то­то на ми­на­ла­та го­ди­на.

Още на 15 март ми­на­ла­та го­ди­на Ryanair обя­ви­ха, че пла­ни­рат да съ­жи­вят бран­да Buzz, ка­то то­ва ще бъ­де но­во­то име на ба­зи­ра­на­та в Пол­ша Ryanair Sun. Пол­с­ки­те ме­дии, по­зо­ва­вай­ки се на ме­ни­джъ­ри

на ком­па­ни­я­та, съ­об­щи­ха, че път­ни­ци­те на Buzz ще мо­гат да ви­дят го­ле­ми про­ме­ни от де­кем­в­ри. То­га­ва еки­па­жи­те ще за­поч­нат да но­сят но­ви то­а­ле­ти с жъл­ти и чер­ни еле­мен­ти вмес­то тъм­но­си­ни и пче­ла в ло­го­то вмес­то ир­лан­д­с­ка­та ар­фа, а за пре­бо­я­дис­ва­не­то на са­мо­ле­ти­те ще тряб­ва да се по­ча­ка.

По-го­ля­ма­та про­мя­на ще нас­тъп­ва и за слу­жи­те­ли­те на ави­о­ком­па­ни­я­та, ка­то то­ва съ­що бе­ше от­ра­зе­но в пол­с­ки­те ме­дии. Buzz ще на­е­ме са­мо­ле­ти и еки­па­жи на ком­па­ни­я­та май­ка, ка­то пи­ло­ти­те ще бъ­дат на­е­ти ка­то са­мо­о­си­гу­ря­ва­щи се ли­ца и ще по­лу­ча­ват въз­наг­раж­де­ние на из­вър­шен по­лет. Те­хен ра­бо­то­да­тел ще бъ­де Warsaw Aviation, ко­я­то ще се ан­га­жи­ра с на­би­ра­не­то на пер­со­на­ла за Buzz, ка­то на сай­та се виж­дат и сво­бод­ни­те по­зи­ции за че­ти­ри­те па­за­ра: Пол­ша, Пра­га, Бу­да­пе­ща и Со­фия.

Ка­тас­т­ро­фа­та 737

През ля­то­то на ми­на­ла­та го­ди­на от нис­ко­та­риф­на­та ком­па­ния съ­об­щи­ха, че сви­ват прог­но­за­та си за 2020 г. за ръст на път­ни­ци­те за­ра­ди за­ба­вя­не­то на дос­тав­ки­те на 58-те са­мо­ле­та Boeing 737 MAX, ка­то 8 от тях би тряб­ва­ло да оти­дат ди­рек­т­но към Buzz. Очак­ва­ни­я­та за ръст на път­ни­ци­те бя­ха сви­ти от 7% на 3% за ля­то 2020 г., ка­то то­ва оз­на­ча­ва сви­ва­не на очак­ва­ни­я­та за тра­фик до март 2021 г. до око­ло 157 от 162 ми­ли­о­на.

Пре­воз­ва­чът съ­об­щи то­га­ва още, че мо­же да се стиг­не до зат­ва­ря­не на ба­зи и ли­нии, ка­то ще се нап­ра­ви прег­лед кои от ба­зи­те са с нис­ка про­из­во­ди­тел­ност и ге­не­ри­рат за­гу­би.

Спи­ра­не­то на дос­тав­ки­те на Boeing 737 MAX ста­на факт след са­мо­лет­на­та ка­тас­т­ро­фа в Ети­о­пия, в ко­я­то на­ме­ри­ха смърт­та си 157 ду­ши. Тя бе­ше пред­шес­т­ва­на от дру­га със съ­щия вид са­мо­лет в Ин­до­не­зия. Про­из­во­ди­те­лят за­поч­на ра­бо­та вър­ху соф­ту­ер­но ре­ше­ние, ко­е­то да ре­ши проб­ле­ма с ма­ши­ни­те. Пър­во­на­чал­ни­те на­деж­ди на Ryanair бя­ха, че 737 MAX ще се вър­не в ек­с­п­ло­а­та­ция пре­ди края на 2019 г. Ста­на яс­но оба­че, че аме­ри­кан­с­ки­ят про­из­во­ди­тел ня­ма да по­лу­чи раз­ре­ше­ние за из­ли­та­не­то на 737 MAX по­не до сре­да­та на 2020 г.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria