Capital

Botanica Lozen пред­ла­га нов на­чин на жи­вот из­вън гра­да

- По­ве­че за про­ек­та мо­же­те да на­ме­ри­те на www.botanicalo­zen.bg

„Бо­та­ни­ка Ло­зен“е кон­цеп­ту­ал­но нов тип жи­ли­щен про­ект, кой­то в за­вър­шен вид ще оси­гу­ри дом на над 1500 ду­ши на площ над 120 дка. Той пред­ла­га раз­но­об­раз­ни ти­по­ве жи­ли­ща и квад­ра­ту­ри от апар­та­мен­ти с 1 до 4 спал­ни, пар­тер­ни апар­та­мен­ти с час­т­ни дво­ро­ве до ре­до­ви къ­щи с 3 и 4 спал­ни, ин­ди­ви­ду­ал­ни къ­щи с 4 спал­ни, как­то и апар­та­мен­ти с па­но­рам­ни глед­ки. Стро­и­тел­с­т­во­то е пла­ни­ра­но да стар­ти­ра та­зи про­лет, ка­то пър­ви­ят етап ще бъ­де за­вър­шен в края на 2022 г. Дос­тъ­път до клю­чо­ви мес­та в сто­ли­ца­та е бърз - в рам­ки­те на 15 мин. мо­же да стиг­не­те до клю­чо­ви точ­ки в сто­ли­ца­та.

При­ро­да­та, ко­я­то прег­ръ­ща про­ек­та

Про­ек­тът е раз­по­ло­жен не­пос­ред­с­т­ве­но пре­ди с. Ло­зен, ед­ва на 3 км от Со­фия, в под­но­жи­е­то на за­щи­те­на­та по "На­ту­ра 2000" Ло­зен­с­ка пла­ни­на. Лип­са­та на теж­ка ин­дус­т­рия и ин­тен­зи­вен ав­то­мо­би­лен тра­фик пра­ви ра­йо­на на Ло­зен ед­на

от най-чис­ти­те ло­ка­ции за жи­вот око­ло Со­фия. Чист въз­дух и поч­ви, бо­га­та рас­ти­тел­ност, дъл­гот­рай­но слън­цег­ре­е­не до нис­ка­та Ло­зен­с­ка пла­ни­на и ед­ни от най-кра­си­ви­те за­ле­зи очак­ват все­ки жи­тел.

Ак­ти­вен на­чин на жи­вот

За при­вър­же­ни­ци­те на ак­тив­ния на­чин на жи­вот чис­ти­ят въз­дух и прос­т­ран­с­т­во­то за спорт са от го­ля­мо зна­че­ние. На­о­ко­ло са раз­по­ло­же­ни мно­жес­т­во еко­пъ­те­ки и ве­ло­мар­ш­ру­ти, а в бли­зост е и езе­ро­то Пан­ча­ре­во, къ­де­то мо­же да се уп­раж­ня­ват вод­ни спор­то­ве. Пред­виж­да се из­г­раж­да­не на цен­т­рал­на алея и дъл­га вът­реш­на пе­ше­ход­на мре­жа, ко­и­то да пре­дос­та­вят въз­мож­ност за джо­гинг, раз­ход­ка и от­дих. Спор­т­ни­ят ком­п­лекс оси­гу­ря­ва иг­ри­ща и за­ли за раз­лич­ни­те пред­по­чи­та­ния на жи­те­ли­те.

Об­щ­ност и се­ме­ен уют

"Бо­та­ни­ка Ло­зен" ще е мяс­то за се­мейс­т­во, ко­е­то тър­си уют­на до­маш­на об­с­та­нов­ка сред при­ро­да­та. За да под­дър­жа хар­мо­ни­я­та и спо­койс­т­ви­е­то в до­ма и об­щ­ност­та ви, про­ек­тът пред­виж­да де­но­нощ­на жи­ва ох­ра­на, ко­я­то ще поз­во­ля­ва на де­ца­та ви да иг­ра­ят спо­кой­но и на во­ля с при­я­те­ли­те си на­вън, до­ка­то вие при­гот­вя­те бар­бе­кю­то със съ­се­ди­те.

Жи­ли­ще­то се ку­пу­ва, но до­мът е не­пов­то­ри­ма­та ат­мос­фе­ра сред зе­ле­ни­на, от­во­ре­ни прос­т­ран­с­т­ва и об­щ­ност от оби­та­те­ли. Под­дръж­ка­та и пра­ви­ла­та за вът­реш­ния ред са из­к­лю­чи­тел­но важ­ни и це­лят оси­гу­ря­ва­не на спо­койс­т­вие, си­гур­ност и ком­форт. Под­дръж­ка­та ще включ­ва ежед­нев­ни тех­ни­чес­ки въп­ро­си, сме­то­из­воз­ва­не, сне­го­по­чис­т­ва­не, де­но­нощ­на ох­ра­на, озе­ле­ня­ва­не.

Зо­ни­те за об­щес­т­ве­но об­с­луж­ва­не ще се със­то­ят от су­пер­мар­кет, спе­ци­а­ли­зи­ра­ни ма­га­зи­ни, рес­то­ран­ти, час­т­на дет­с­ка гра­ди­на, дет­с­ки пло­щад­ки, ав­то­мив­ка, спор­тен цен­тър с те­нис кор­то­ве и фут­бол­ни иг­ри­ща, зак­рит и от­к­рит фит­нес. Ед­но от най-елит­ни­те час­т­ни учи­ли­ща в гра­да – Аме­ри­ка­но­ан­г­лийс­ка­та ака­де­мия, се на­ми­ра не­пос­ред­с­т­ве­но до про­ек­та.

Ус­той­чив и зе­лен жи­вот

Над 150 раз­лич­ни рас­ти­тел­ни ви­да, гру­пи­ра­ни в 15 те­ма­тич­ни бо­та­ни­чес­ки гра­ди­ни, ще бъ­дат вклю­че­ни в про­ек­та. За по­ве­че от­дих и раз­ход­ки е пред­ви­де­но из­г­раж­да­не и аран­жи­ра­не на цен­т­рал­на­та "Алея на ро­зи­те" по по­до­бие на та­ки­ва в ста­ри­те ев­ро­пейс­ки сто­ли­ци. Пок­рай нея бла­го­да­ре­ние на под­поч­ве­ни­те во­ди ще бъ­де из­г­ра­де­на ре­ка, за да ба­лан­си­ра мик­рок­ли­ма­та. Пред­ви­де­но е и за­саж­да­не на над 2000 но­ви дър­ве­та от вся­как­ви ви­до­ве и мон­ти­ра­не на хра­нил­ки и къ­щич­ки за пти­ци, ко­и­то оси­гу­ря­ват чист въз­дух и ес­тес­т­ве­но про­дъл­же­ние на гор­с­ка­та мес­т­ност.

При­ро­да­та е наш дом. За да я съх­ра­ни мак­си­мал­но, "Бо­та­ни­ка Ло­зен" ще бъ­де из­г­ра­ден от ви­со­ко­ка­чес­т­ве­ни стро­и­тел­ни ма­те­ри­а­ли и тех­ни­ки - фо­то­вол­та­ич­ни и со­лар­ни ин­с­та­ла­ции ще оси­гу­ря­ват топ­ла во­да и елек­т­ро­е­нер­гия от слън­це­то.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria