Capital

ПРОФИЛ

-

Ан­д­рей По­пес­ку има опит в об­ласт­та на елек­т­рон­на­та тър­го­вия, про­даж­би­те, це­но­об­ра­зу­ва­не­то и чо­веш­ки­те ре­сур­си. В мо­мен­та е ди­рек­тор за биз­не­са на он­лайн тър­го­ве­ца eMAG в Бъл­га­рия от ап­рил 2019 г. Пре­ди то­ва е бил тър­гов­с­ки ди­рек­тор на ком­па­ни­я­та тук. В гру­па­та е от 2015 г., ка­то е доп­ри­не­съл за раз­ви­ти­е­то на сис­те­ма­та за ав­то­ма­тич­но це­но­об­ра­зу­ва­не, ко­я­то во­ди до по­ви­ша­ва­не на въз­в­ра­ща­е­мост­та. Пре­ди eMAG e ра­бо­тил ка­то кон­сул­тант и биз­нес ана­ли­за­тор в Deloitte Romania. Има МВА от Maastricht School of Management Romania, как­то и ма­гис­тър­с­ка сте­пен по фи­нан­си от ико­но­ми­чес­кия уни­вер­си­тет в Бу­ку­рещ.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria