Capital

КОМ­ПА­НИ­Я­ТА

-

eMAG e най-го­ле­ми­ят он­лайн тър­го­вец в Цен­т­рал­на и Из­точ­на Ев­ро­па с при­хо­ди над 1 мл­рд. ев­ро за 2018 г. Ос­но­ва­на от ру­мън­с­ки пред­п­ри­е­ма­чи през 2001 г., впос­лед­с­т­вие тя раз­ши­ря­ва биз­не­са си в Бъл­га­рия, Ун­га­рия и Пол­ша. През 2012 г. юж­но­аф­ри­кан­с­ка­та ме­дий­на гру­па Naspers вли­за ка­то ма­жо­ри­та­рен ак­ци­о­нер и в мо­мен­та дър­жи 74.2% от eMAG, а ос­та­на­ли­те 25.8% са соб­с­т­ве­ност на из­пъл­ни­тел­ния ди­рек­тор Юли­ан Стан­чу. В Бъл­га­рия тър­го­ве­цът ра­бо­ти от 2012 г., ка­то при­хо­ди­те тук до не­от­дав­на ми­на­ва­ха през ру­мън­с­ко­то дру­жес­т­во Dante Internatio­nal, а от ми­на­ла­та го­ди­на през бъл­гар­с­ко­то „Емаг ин­тер­не­шъ­нъл“, в ко­е­то ра­бо­тят над

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria