Capital

Кекс по же­ла­ние

- ав­тор Ли­лия Иг­на­то­ва | liliya.ignatova@capital.bg

Бес­т­се­лър в пе­кар­ни­те Тake a Cake на Ели­ца Тъм­не­ва и Иван Бла­го­ев е кап­кейк „Чер­ве­но ка­ди­фе“| Take a Cake

Ос­но­ва­на­та от Ели­ца Тъм­не­ва и Иван Бла­го­ев пекарна за кек­с­че­та Take a Cake ве­че поч­ти де­се­ти­ле­тие пред­ла­га слад­ки из­ку­ше­ния на со­фи­ян­ци.

През то­зи пе­ри­од се­мей­на­та ком­па­ния ми­на­ва през тур­бу­лен­т­ни мо­мен­ти, но при­хо­ди­те рас­тат, а пред­с­тои и от­к­ри­ва­не­то на тре­ти обект в сто­лич­ния кв. „Мла­дост“.

Двой­ка­та все по­ве­че за­ла­га на ди­ги­тал­ни про­даж­би и по­доб­ря­ва­не на пот­ре­би­тел­с­ко­то пре­жи­вя­ва­не он­лайн.

В Все­ки, кой­то ми­на­ва по мъ­нич­ка­та со­фийс­ка ули­ца „Ту­ло­во“, сгу­ше­на под ви­со­ка­та сгра­да на те­ле­ви­зи­я­та, мо­же да усе­ти слад­кия аро­мат, ид­ващ от но­мер 1. Имен­но там пре­ди де­вет го­ди­ни от­ва­ря вра­ти пър­ва­та пекарна за кек­с­че­та на Ели­ца Тъм­не­ва и Иван Бла­го­ев „Тейк а кейк“(Take a Cake). От­то­га­ва при­хо­ди­те на ком­па­ни­я­та еже­год­но рас­тат с дву­циф­рен темп ус­по­ред­но на по­пу­ляр­ност­та на мар­ка­та. А тя през го­ди­ни­те на­ми­ра мяс­то не са­мо в до­мо­ве­те на со­фи­ян­ци, но все по-чес­то и ка­то част от фир­ме­ни съ­би­тия.

Въп­ре­ки тур­бу­лен­ци­я­та пок­рай от­к­ри­ва­не­то на вто­рия тър­гов­с­ки обект на двой­ка­та на ул. „Ге­ор­ги Бен­ков­с­ки“6 през 2014 г. и все по-труд­но­то на­ми­ра­не на ка­чес­т­ве­ни и мо­ти­ви­ра­ни ра­бот­ни­ци Take a Cake про­дъл­жа­ват да се раз­рас­т­ват и оф­лайн, и он­лайн. Все по­ве­че се­мей­на­та фир­ма за­ла­га на ди­ги­тал­ни­те про­даж­би, но Тъм­не­ва и Бла­го­ев ра­бо­тят ак­тив­но и по про­ек­та си за тре­та, по-го­ля­ма и по-доб­ре обо­руд­ва­на пекарна в сто­лич­ния квар­тал „Мла­дост 1“.

Как се за­мес­ва фир­ма

Иде­я­та за кек­с­че­та­та оба­че за­поч­ва в до­маш­ни ус­ло­вия - то­га­ваш­ни­те мар­ке­тинг ди­рек­тор Ели­ца Тъм­не­ва и арт ди­рек­тор Иван Бла­го­ев за­поч­ват да ек­с­пе­ри­мен­ти­рат със слад­ки­ши, ко­и­то да пред­ло­жат на де­ца­та си. Се­мейс­т­во­то из­п­роб­ва раз­лич­ни слад­ки­ши и сти­га до кап­кей­ко­ве­те, с ко­и­то за­поч­ват да праз­ну­ват по­во­ди­те у до­ма. Ско­ро те от­к­ри­ват, че по­доб­ни на­чи­на­ния се прев­ръ­щат в прос­пе­ри­ра­щи биз­не­си в дру­ги дър­жа­ви ка­то САЩ и Ве­ли­коб­ри­та­ния, а в Со­фия по­доб­ни пекарни ня­ма.

Въ­о­ръ­же­ни с иде­я­та, соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва и за­е­ми от близ­ки, Тъм­не­ва и Бла­го­ев ре­гис­т­ри­рат

фир­ма­та през ав­густ 2010 г. Че­ти­ри ме­се­ца тър­се­не на по­ме­ще­ние под на­ем ги от­веж­дат до со­фийс­ка­та ул. „Ту­ло­во“1, къ­де­то след пър­во­на­чал­на ин­вес­ти­ция от 35 хил. лв. през яну­а­ри 2011 г. от­ва­ря вра­ти пър­ва­та пекарна на Take a Cake. По­ло­ви­на­та от па­ри­те оти­ват за ма­ши­ни и обо­руд­ва­не, дру­га част е свър­за­на със спе­ци­фич­ни­те ин­с­та­ла­ции, нуж­ни по за­кон, за да ра­бо­ти ед­на пекарна.

Вку­сът на биз­не­са

Днес асор­ти­мен­тът на Take a Cake включ­ва тра­ди­ци­он­ни вку­со­ве ка­то ка­као и ва­ни­лия, как­то и ма­ли­на, яго­да, пи­я­на че­ре­ша, кап­кейк тор­ти, сват­бе­ни тор­ти, со­ле­ни мъ­фи­ни, те­ма­тич­ни ко­лек­ции. Лан­си­рат и по-нес­тан­дар­т­ни пред­ло­же­ния ка­то праз­нич­ни слад­ки­ши с Ruby шо­ко­лад за Св. Ва­лен­тин. Един от бес­т­се­лъ­ри­те е кап­кейк „Чер­ве­но ка­ди­фе“. Пред­ла­гат се и се­зон­ни вку­со­ве ка­то ябъл­ка и ка­не­ла, пор­то­кал и шо­ко­лад за Ко­ле­да, кру­ша през есен­та.

Ед­но от не­ща­та, на ко­и­то Тъм­не­ва и Бла­го­ев об­ръ­щат осо­бе­но го­ля­мо вни­ма­ние, е га­ран­ти­ра­не­то на ка­чес­т­во­то. „Вся­как­ви мал­ки ва­ри­а­ции в със­тав­ки­те се от­ра­зя­ват на край­ния про­дукт, кой­то пред­ла­га­ме на кли­ен­ти­те. За­то­ва ни тряб­ват су­ро­ви­ни с пос­то­ян­но ка­чес­т­во“, каз­ва Ели­ца Тъм­не­ва.

В ос­но­ва­та на кап­кей­ко­ве­те сто­ят сер­ти­фи­ци­ра­ни нем­с­ки и бел­гийс­ки мас­ла и млеч­ни про­дук­ти, ко­и­то са зна­чи­тел­но пос­къ­пи от ал­тер­на­ти­ви­те, но и по­на­деж­д­ни как­то за ка­чес­т­во­то, та­ка и за обе­ма, кой­то мо­гат да пред­ло­жат на фир­ми­те. А Take a Cake не е ма­лък пот­ре­би­тел са­мо за ме­сец нап­ри­мер две­те пекарни имат нуж­да от 600-700 кг мас­ло.

Да пе­чеш он­лайн

Дру­га със­тав­ка от ус­пе­ха на биз­не­са през го­ди­ни­те оба­че е он­лайн при­със­т­ви­е­то. Още през 2012 г. Тъм­не­ва и Бла­го­ев от­к­ри­ват он­лайн ма­га­зин вмес­то вто­ри фи­зи­чес­ки обект. „Не сгре­ших­ме“, каз­ва Тъм­не­ва. „Той се нуж­дае от по-мал­ко ин­вес­ти­ции в ка­пи­тал, но изис­к­ва по­ве­че вни­ма­ние, за да се кон­с­т­ру­и­ра та­ка, че да от­го­ва­ря на оф­лайн биз­не­са ка­то усе­ща­не и пре­жи­вя­ва­не“, до­пъл­ва тя.

Да се из­г­ра­ди удо­бен за пот­ре­би­те­ли­те елек­т­ро­нен ма­га­зин за трай­ни сто­ки ка­то дре­хи и би­жу­та си е пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во са­мо по се­бе си, но при про­дук­ти, ко­и­то се пе­кат на мо­мен­та, труд­нос­ти­те са по-раз­лич­ни пред­вид тех­но­ло­гич­ни­те про­це­си, нуж­ни за из­гот­вя­не­то на про­дук­та.

Кли­ен­ти­те на Take a Cake мо­гат да по­ръ­чат кек­с­че­та он­лайн и два ча­са по-къс­но да ги по­лу­чат с дос­тав­ка или да ги взе­мат лич­но от пе­кар­ни­те, къ­де­то се гот­ви през це­лия ден. Же­ла­ни­е­то за ав­то­ма­ти­за­ция поз­во­ля­ва на мал­кия екип от об­що 15 ду­ши да спес­ти вре­ме и ре­сур­си за об­ра­бот­ка­та на

де­сет­ки­те по­ръч­ки, ко­и­то по­лу­ча­ват ежед­нев­но, и да се фо­ку­си­рат вър­ху про­дук­ти­те. „Пра­вим дос­тав­ки със соб­с­т­ве­ни ав­то­мо­би­ли, за­що­то не мо­жем да де­ле­ги­ра­ме дос­та­вя­не­то на кек­с­че­та на вън­шен дос­тав­чик“, каз­ва Тъм­не­ва и до­пъл­ва, че то­ва е един­с­т­ве­ни­ят на­чин да га­ран­ти­рат ка­чес­т­во.

Тъм­не­ва и Бла­го­ев по­доб­ря­ват още вир­ту­ал­но­то при­със­т­вие на Take a Cake през 2016 г., ко­га­то из­г­раж­дат нов сайт от ну­ла­та. „Вто­ри­ят ва­ри­ант на он­лайн ма­га­зи­на ад­ре­си­ра проб­ле­ми­те, ко­и­то има­ше пър­ви­ят - не се от­ва­ря­ше доб­ре на мо­бил­ни ус­т­ройс­т­ва, а тен­ден­ци­и­те то­га­ва яс­но по­каз­ва­ха, че то­ва е бъ­де­ще­то“, ко­мен­ти­ра Иван Бла­го­ев, ка­то до­пъл­ва, че по­доб­ре­ни­я­та по сай­та са пос­то­ян­ни. „Ус­та­но­ви­ли сме ци­къл - за да оп­ти­ми­зи­ра­ме пот­ре­би­тел­с­ко­то пре­жи­вя­ва­не, на все­ки шест ме­се­ца пус­ка­ме но­ви фун­к­ци­о­нал­нос­ти на сай­та.“

А те, оказ­ва се, изис­к­ват и се­ри­оз­ни сред­с­т­ва. Вто­ри­ят сайт за­поч­ва с ин­вес­ти­ция от 50 хил. лв., а пос­то­ян­ни­те по­доб­ре­ния вди­гат су­ма­та до око­ло 100 хил. лв. От ин­тер­нет ма­га­зи­на пот­ре­би­те­ли­те мо­гат да из­би­рат не са­мо от стан­дар­т­ни ко­лек­ции, но и да съз­да­дат своя соб­с­т­ве­на, ка­то до­ба­вят и пре­мах­ват кек­с­че­та в ку­ти­и­те си он­лайн. Иде­я­та е кли­ен­ти­те да имат съ­ща­та сво­бо­да, как­то ко­га­то вля­зат във фи­зи­чес­ки­те обек­ти. Он­лайн биз­не­сът на Take a Cake ге­не­ри­ра по­ло­ви­на­та от об­щия при­ход

на фир­ма­та, кой­то еже­год­но рас­те с дву­циф­рен темп и през 2018 г. над­ви­ша­ва 620 хил. лв.

1 + 1 = 4

От­к­ри­ва­не­то на вто­ри обект из­г­леж­да ка­то ес­тес­т­ве­на­та след­ва­ща стъп­ка след ус­пе­ха на ул. „Ту­ло­во“. По­ло­ви­на­та от фи­нан­си­ра­не­то ид­ва от соб­с­т­ве­ни сред­с­т­ва, а 50 хил. лв. - от бан­ков за­ем. Та­ка през 2014 г. от­к­ри­ват пе­кар­на­та на ул. „Бен­ков­с­ки“. Из­не­над­ва­що, про­це­сът не ми­на­ва глад­ко. Тъм­не­ва спо­де­ля, че пър­во­на­чал­ни­те из­чис­ле­ния на соб­с­т­ве­ни­ци­те са би­ли за ан­га­жи­мен­ти­те по пър­вия обект, ум­но­же­ни по две. Вмес­то то­ва се оказ­ва, че жон­г­ли­ра­не­то меж­ду два­та обек­та и еки­пи­те в тях уве­ли­ча­ва ра­бо­та­та по че­ти­ри за пред­п­ри­е­ма­чи­те.

В град ка­то Со­фия, къ­де­то без­ра­бо­ти­ца­та е под 3%, на­ми­ра­не­то на но­ви кад­ри е се­ри­о­зен проб­лем за биз­не­са. „От­к­рих­ме, че бор­ба­та с те­ку­чес­т­во­то има мно­го ком­по­нен­ти. Раз­би­ра се, еди­ни­ят е ви­со­ки­те зап­ла­ти. Но за да е въз­мож­но то­ва, тряб­ва биз­не­сът да мо­же да си го поз­во­лим. Но не са­мо. Друг фак­тор е яс­на­та ко­му­ни­ка­ция меж­ду нас и слу­жи­те­ли­те, как­то и ус­ло­ви­я­та на труд. Ус­пях­ме да по­доб­рим те­зи еле­мен­ти и да за­дър­жим ед­но яд­ро от ка­чес­т­ве­ни хо­ра. Но на­ми­ра­не­то на но­ви все още е пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во“, спо­де­ля Бла­го­ев.

Та­зи го­ди­на соб­с­т­ве­ни­ци­те се из­п­ра­вят от­но­во пред по­доб­но пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во с от­к­ри­ва­не­то на тре­та­та пекарна на Take a Cake в соб­с­т­ве­но, за­ку­пе­но за цел­та по­ме­ще­ние в сто­лич­ния квар­тал „Мла­дост“1. Обек­тът изис­к­ва об­що ка­пи­та­лов­ло­же­ния от око­ло 250 хил. лв. „Тре­та­та ни пекарна ще бъ­де по-го­ля­ма, с по-мо­дер­но обо­руд­ва­не и по-го­лям асор­ти­мент от слад­ки­ши“, ко­мен­ти­ра Тъм­не­ва.

Take a like

Опи­тът на Тъм­не­ва и Бла­го­ев в рек­лам­ния бранш без­с­пор­но по­ма­га при на­ми­ра­не­то на кли­ен­ти. „Раз­чи­та­ме из­ця­ло на ди­ги­та­лен мар­ке­тинг. На­со­чи­ли сме се към плат­фор­ми ка­то Facebook, Instagram, YouTube, за­що­то тар­ге­ти­ра­не­то е мно­го пре­циз­но, а от­чет­ност­та е го­ля­ма. Та­ка мо­жем да из­в­ле­чем най-до­бър ре­зул­тат с на­шия бю­джет“, ко­мен­ти­ра Иван Бла­го­ев. Take a Cake при­със­т­ва в со­ци­ал­ни­те мре­жи още от 2011 г., за­поч­ва да вла­га мал­ки бю­дже­ти в спон­со­ри­ра­ни пос­то­ве след го­ди­на-две, а пла­ни­ра­ни кам­па­нии с по­ве­че сред­с­т­ва стар­ти­ра през 2017 г.

Тъм­не­ва и Бла­го­ев ус­пя­ват оба­че да хва­нат въл­на­та на бър­зо­то раз­ви­тие на кор­по­ра­тив­ния ке­тъ­ринг през пос­лед­ни­те го­ди­ни, ка­то тар­ге­ти­рат спе­ци­ал­но и та­зи гру­па. Пред­ло­же­ни­я­та он­лайн съ­що са нап­ра­ве­ни та­ка, че да за­до­во­лят фор­ма­та на вся­ко съ­би­тие, не­за­ви­си­мо от раз­ме­ра, по­во­да и сте­пен­та на пер­со­на­ли­за­ция ка­то бран­до­ве и ло­го. Ре­зул­та­тът е, че мно­го ком­па­нии в Со­фия ве­че са свик­на­ли, че фир­мен по­вод мо­же да се под­с­ла­ди и та­ка.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria