Capital

Q&A

-

С как­во се раз­ли­ча­ва тре­ти­ят обект на Take a Cake от ос­та­на­ли­те?

>Иван: Обек­тът е раз­по­ло­жен на по-го­ля­ма площ и ще раз­по­ла­га с по-ви­со­ко­тех­но­ло­гич­но обо­руд­ва­не в кух­ня­та. Иде­я­та е тре­та­та пекарна да по­е­ме рас­те­жа на биз­не­са, за­що­то се­гаш­ни­те два обек­та се за­дъх­ват.

>Ели­ца: По-го­ля­ма­та площ е за­ра­ди слу­жи­те­ли­те - ис­ка­ме да им е по-ши­ро­ко, за да мо­гат да се раз­вих­рят. Кух­ня­та ще бъ­де че­ти­ри пъ­ти по-го­ля­ма от те­зи, ко­и­то има­ме в се­гаш­ни­те два обек­та.

Има­те ли вку­со­ве, ко­и­то са в про­даж­ба от са­мо­то на­ча­ло на фир­ма­та?

>Ели­ца: Има­ме ня­кол­ко вку­са, ко­и­то не са спи­ра­ни ни­ко­га. Още от са­мо­то на­ча­ло на пе­кар­на­та пред­ла­га­ме два ба­зо­ви вку­са - кап­кейк „Ва­ни­лия“и кап­кейк „Ка­као“. И до днес ги гот­вим по един и същ на­чин, и до днес са мно­го про­да­ва­ни. Де­ца­та съ­що мно­го ги ха­рес­ват.

Кой кап­кейк мо­же­те да ка­же­те, че е аб­со­лю­тен бес­т­се­лър?

>Ели­ца: Чер­ве­но ка­ди­фе. Дъл­го пра­вих­ме раз­ра­бот­ки, до­ка­то пос­тиг­нем же­ла­на­та кон­сис­тен­ция и ви­зия през 2013 г. Не мо­га да из­б­роя кол­ко пекарни ве­че пра­вят тор­ти тип „чер­ве­но ка­ди­фе“, но ние лан­си­рах­ме то­зи вкус в Со­фия. По­ло­ви­на­та от кли­ен­ти­те, ко­и­то вли­зат ежед­нев­но, ис­кат да ку­пят точ­но кап­кейк „Чер­ве­но ка­ди­фе“. Гор­де­ем се с не­го.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria