Capital

Доб­ра ли е

кам­па­ни­я­та

-

AppsFlyer наб­ра ог­ро­мен рунд в се­рия D от 210 млн. до­ла­ра, во­ден от фон­да за дя­ло­ви ин­вес­ти­ции General Atlantic. Ос­но­ва­на­та през 2011 г. ком­па­ния пред­ла­га плат­фор­ма за оцен­ка на мо­бил­на­та рек­ла­ма. Чрез нея рек­ла­мо­да­те­ли­те мо­гат да наб­лю­да­ват кои кам­па­нии но­сят ре­зул­та­ти. AppsFlyer ра­бо­ти с над 12 000 кли­ен­та, сред ко­и­то eBay, HBO, Tencent, NBC Universal, Minecraft, US Bank, Macy’s и Nike. Дру­жес­т­во­то обя­ви, че пред 2019 г. е ре­а­ли­зи­ра­ла при­хо­ди над 150 млн. до­ла­ра. Спо­ред ос­но­ва­те­ля Орен Ка­ни­ел през AppsFlyer са ми­на­ли рек­лам­ни раз­хо­ди за 28 мл­рд. до­ла­ра, ко­е­то по­каз­ва до­ве­ри­е­то на ком­па­ни­и­те в биз­не­са към стар­тъ­па. За да от­го­во­рят на то­ва до­ве­рие, в AppsFlyer из­бяг­ват кон­ф­лик­ти на ин­те­ре­си в биз­нес мо­де­ла си и не на­би­рат сред­с­т­ва от го­ле­ми­те иг­ра­чи в ди­ги­тал­на­та рек­ла­ма, уточ­ня­ва Ка­ни­ел.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria