Capital

Да нап­ра­виш

ко­да си си­гу­рен

-

Snyk е ком­па­ния, ко­я­то ис­ка да по­ма­га на прог­ра­мис­ти­те да под­си­гу­рят ко­да си ка­то част от це­лия про­цес на раз­ра­бот­ка. Фир­ма­та по­лу­чи но­ва ин­вес­ти­ция в раз­мер на 150 млн. до­ла­ра, ко­е­то я оце­ня­ва на над 1 мл­рд. до­ла­ра. Рун­дът е во­ден от ню­йор­к­с­кия фонд Stripes с учас­ти­е­то и на дру­ги ин­вес­ти­то­ри, сред ко­и­то и Salesforce Ventures. Иде­я­та зад про­дук­та на Snyk е да внед­ри си­гур­ност­та ди­рек­т­но в про­це­са на раз­ра­бот­ка, вмес­то прог­ра­мис­ти­те да из­пол­з­ват вън­шен екип, ко­е­то мо­же да за­ба­ви про­ек­ти­те. Ком­па­ни­я­та ве­че е из­г­ра­ди­ла об­щ­ност от над 400 000 раз­ра­бот­чи­ци. Из­пъл­ни­тел­ни­ят ди­рек­тор Пи­тър Мак­кей оба­ви пред TechCrunch, че не е тър­сил но­во фи­нан­си­ра­не, но ин­вес­ти­то­ри­те са­ми дош­ли и пред­ло­жи­ли доб­ри ус­ло­вия. За 2019 г. фир­ма­та обя­ви чет­вор­т­но уве­ли­че­ние на при­хо­ди­те, без да да­ва по­ве­че под­роб­нос­ти.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria