Capital

Са­те­лит­на

IoT връз­ка

-

Са­те­лит­ни­ят биз­нес ще е един от най-ос­пор­ва­ни­те и кон­ку­рен­т­ни сек­то­ри в след­ва­щи­те го­ди­ни. Стар­тъ­път Skylo мо­же да е ед­на от тър­се­ни­те ком­па­нии, по­не ако се съ­ди по прив­ли­ча­не­то на ин­вес­ти­ции. Тя по­лу­чи 103 млн. до­ла­ра в но­вия си В рунд, во­ден от SoftBank Group и до­се­гаш­ни ин­вес­ти­то­ри DCM и Innovation Endeavors на Ерик Шмид. Биз­не­сът на Skylo е да свър­з­ва ус­т­ройс­т­ва от ин­тер­нет на не­ща­та (IoT) - сен­зо­ри, ин­дус­т­ри­ал­но обо­руд­ва­не, ло­гис­ти­чен хар­ду­ер и др., със са­те­лит­ни мре­жи. Сис­те­ма­та на ком­па­ни­я­та ве­че е на­лич­на на се­гаш­ни ге­ос­та­ци­о­нар­ни са­те­ли­ти, ко­е­то оз­на­ча­ва, че кли­ен­ти­те й мо­гат да за­поч­нат да я из­пол­з­ват. Skylo ве­че из­вър­ши ре­ди­ца тес­то­ве с тър­гов­с­ки пар­т­ньо­ри. Ком­па­ни­я­та е ос­но­ва­на през 2017 г. от спе­ци­а­лис­ти по ае­ро­нав­ти­ка от MIT, Стан­форд и др.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria