Capital

BlackRock ще мис­ли по­ве­че за кли­ма­та, ко­га­то ин­вес­ти­ра

Мне­ни­я­та на ня­кол­ко кур­сис­ти, пре­ми­на­ли през раз­лич­ни прог­ра­ми

-

До­ка­за­тел­с­т­вa­та за то­ва ще са в но­ви­те стра­те­гии за ин­вес­ти­ра­не и гла­су­ва­не на ак­ци­о­не­ри на гру­па­та

ИИз­бо­рът на ор­га­ни­за­ция, в ко­я­то да се слу­чи ИТ обу­че­ни­е­то, за­ви­си и от то­ва с как­ва цел би­ват за­пис­ва­ни кур­со­ве­те – да­ли се тър­си прек­ва­ли­фи­ка­ция, над­г­раж­да­не на зна­ния, или е в ре­зул­тат на обик­но­ве­но лю­бо­пит­с­т­во. Кур­сис­ти, пре­ми­на­ли през раз­лич­ни­те прог­ра­ми, с ко­и­то „Ка­пи­тал“раз­го­ва­ря, спо­де­лят, че ряд­ко за­вър­ш­ва­не­то на ня­коя ця­лос­т­на прог­ра­ма е дос­та­тъч­но за ус­пе­шен ка­ри­е­рен старт в сек­то­ра. „До­ри и ус­пеш­но да пре­ми­неш ин­тер­вю­то за ра­бо­та, ре­ал­ни­те проекти се раз­ли­ча­ват съ­щес­т­ве­но от за­да­чи­те, вър­ху ко­и­то се ра­бо­ти в ака­де­ми­и­те“, спо­де­ля Ва­си­лен Ге­ор­ги­ев, кой­то е пре­ми­нал през ня­кои от кур­со­ве­те на Соф­ту­ер­ния уни­вер­си­тет, как­то и през ця­лос­т­на­та прог­ра­ма на „ИТ та­лан­ти“. „Ос­вен за­да­чи­те, ко­и­то се ре­ша­ват, ако ис­каш да си на­ис­ти­на под­гот­вен, тряб­ва да се опи­таш да ра­бо­тиш вър­ху соб­с­т­вен реален про­ект – не го­во­рим за слож­на прог­ра­ма, а прос­то за не­що, ко­е­то на­ис­ти­на вли­за в упот­ре­ба. То­ва е най-си­гур­ни­ят на­чин да пре­ми­неш гра­ни­ца­та меж­ду хи­по­те­тич­ни­те те­о­ре­тич­ни за­да­чи и ре­ал­на соф­ту­ер­на раз­ра­бот­ка“, съ­вет­ва той. Схо­ден е опи­тът и на Ва­сил Ива­нов, кой­то се е обу­ча­вал как­то в SoftUni, та­ка и в Ака­де­ми­я­та на „Те­ле­рик“. Той спо­де­ля, че въп­ре­ки ин­тен­зив­ност­та на обу­че­ни­е­то и ус­пеш­но­то за­вър­ш­ва­не на прог­ра­ми­те, ко­га­то е за­поч­нал ра­бо­та на junior по­зи­ция, не е ус­пял да се спра­ви с из­пъл­не­ни­е­то на въз­ло­же­ни­те му за­да­ния.

Ин­те­ре­сен е и при­ме­рът с Кон­с­тан­тин, кой­то е ра­бо­тил дъл­ги го­ди­ни ка­то гра­фи­чен ди­зай­нер, пре­ди то­ва е имал опит и със cms сис­те­ми, но в един мо­мент ре­ша­ва да ста­не раз­ра­бот­чик и из­кар­ва два кур­са по PHP и Javascript. Та­ка той за­поч­ва да се раз­ви­ва и ра­бо­ти в та­зи сфе­ра ка­то ди­ве­лъ­пър с PHP. Спо­ред не­го кур­со­ве­те са му да­ли ба­за­та, ко­я­то след то­ва му да­ва въз­мож­ност да учи но­ви­те не­ща в про­це­са на ра­бо­та. Ка­те­го­ри­чен е оба­че, че без те­зи кур­со­ве ня­ма­ше как да се спра­ви с но­ви­те пре­диз­ви­ка­тел­с­т­ва.

Те­зи при­ме­ри са по­ка­за­тел­ни за то­ва, че ма­кар и с под­чер­та­но прак­ти­чес­ка на­со­че­ност, обу­че­ни­я­та по прог­ра­ми­ра­не не съз­да­ват прог­ра­мис­ти, го­то­ви да прак­ти­ку­ват в ре­ал­на сре­да. Кур­со­ве­те оба­че ус­пя­ват да фор­ми­рат ло­гич­но и ал­го­рит­мич­но мис­ле­не у по­ве­че­то сту­ден­ти, ко­е­то в ма­со­вия слу­чай е дос­та­тъч­но, за да се адап­ти­рат към ма­ни­е­ра и тем­па на ра­бо­та в ИТ ком­па­ни­и­те.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria