Capital

Все по­ве­че ус­той­чи­ви ин­вес­ти­ции

-

Пос­лед­ни­те дейс­т­вия на най-го­ле­мия мениджър на ак­ти­ви в све­та след­ват тен­ден­ци­я­та за ус­той­чи­вост на ин­вес­ти­ци­и­те в сек­то­ра, дик­ту­ва­ща пра­ви­ла­та на па­за­ра през пос­лед­ни­те ня­кол­ко го­ди­ни, ка­то съ­щев­ре­мен­но се очак­ва да за­си­ли та­зи въл­на. Пис­мо­то на Финк се явя­ва важ­на крач­ка за дви­же­ни­е­то за ус­той­чи­вост и със си­гур­ност ще пов­ли­яе и на дру­ги фи­нан­со­ви ком­па­нии. То­ва оба­че не оз­на­ча­ва, че фонд ме­ни­джъ­ри­те ще се от­ка­жат от ин­вес­ти­ци­и­те си за ед­на нощ, ако те не са “дос­та­тъч­но” ус­той­чи­ви. През 2019 г. ин­вес­ти­то­ри­те са вло­жи­ли бли­зо че­ти­ри пъ­ти по­ве­че сред­с­т­ва във фон­до­ве, ко­и­то оце­ня­ват дя­ло­ве­те си въз ос­но­ва на еко­ло­гич­ни съ­об­ра­же­ния, от­кол­ко­то през 2018 г. А ме­ни­джъ­ри­те на ак­ти­ви съз­да­ват но­ви въз­мож­нос­ти, за да се въз­пол­з­ват от ско­ка в тър­се­не­то. На па­за­ра ве­че има над 300 вза­им­ни и бор­со­во тър­гу­ва­ни фон­да, ко­и­то са с фо­кус вър­ху ус­той­чи­вост­та, а все по­ве­че та­ки­ва се пред­ла­гат и от ли­де­ри ка­то BlackRock, Vanguard, съ­ос­но­ва­ния от бив­шия ви­цеп­ре­зи­дент на САЩ Ал Гор

Generation Investment Management, как­то и ре­ди­ца ин­вес­ти­ци­он­ни бан­ки. Очак­ва­ни­я­та са през та­зи го­ди­на да се по­я­вят още та­ки­ва кон­ку­рен­т­ни про­дук­ти. Нас­ко­ро Goldman Sachs пък обя­ви, че по­е­ма ан­га­жи­мент в раз­мер на 750 мл­рд. до­ла­ра за ин­вес­ти­ра­не, фи­нан­си­ра­не и съ­вет­ва­не на ком­па­нии, ко­и­то прес­лед­ват ус­той­чи­ви це­ли. Citigroup съ­що е ли­дер в та­зи об­ласт ка­то дъл­го­го­ди­шен под­дръж­ник на Па­риж­ко­то спо­ра­зу­ме­ние за кли­ма­та от 2015 г. Ком­па­ни­я­та съз­да­де сво­я­та Прог­ра­ма за фи­нан­си­ра­не на окол­на­та сре­да през 2015 г., ка­то от­де­ли 100 мл­рд. до­ла­ра за ини­ци­а­ти­ви в об­лас­ти ка­то чис­та енер­гия, ин­ф­рас­т­рук­ту­ра и тех­но­ло­гии. Пър­ви­ят мениджър на ак­ти­ви, кой­то пред­п­рие по­доб­ни „зелени“дейс­т­вия, бе­ше Дър­жав­ни­ят ин­вес­ти­ци­о­нен фонд на Нор­ве­гия, кой­то още от 2017 г. ог­ра­ни­ча­ва ин­вес­ти­ци­и­те си в ком­па­нии в неф­те­на­та и га­зо­ва­та ин­дус­т­рия. То­га­ва дру­жес­т­во­то по­съ­вет­ва и Дър­жав­ни­ят гло­ба­лен пен­си­о­нен фонд (GPFG) да из­тег­ли ак­ти­ви­те си от пет­рол­ни и га­зо­ви ком­па­нии.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria