Capital

Му­зей на илю­зи­и­те

- Ав­тор Со­фия Йо­ло­ва

ДД­о­ри да не сте лю­би­тел на из­кус­т­во­то и лю­би­мо­то ви за­ни­ма­ние да не е хо­де­не­то на из­лож­би, има мно­го го­ля­ма ве­ро­ят­ност най-но­ви­ят му­зей в Со­фия да ви ха­ре­са.

Му­зе­ят на илю­зи­и­те от­во­ри вра­ти на 26 де­кем­в­ри. През пос­лед­ни­те го­ди­ни то­зи тип му­зеи за де­ца и въз­рас­т­ни на­би­рат все по­ве­че по­пу­ляр­ност в ев­ро­пейс­ки­те сто­ли­ци. Има ня­кол­ко раз­лич­ни кон­цеп­ции за по­до­бен тип му­зеи - ед­на­та е та­зи на му­зе­и­те на илю­зи­и­те в Бел­г­рад и Ви­е­на, а му­зеи от съ­щия фран­чайз ка­то то­зи в Со­фия ве­че има във Вил­нюс и Кра­ков. Пър­ви­те са по-ско­ро ин­те­рак­тив­ни и при­го­де­ни за ефек­т­ни сним­ки за спо­де­ля­не в со­ци­ал­ни­те мре­жи, до­ка­то вто­ри­те, ка­къв­то е и му­зе­ят в Со­фия, са по­об­ра­зо­ва­тел­ни и тех­ни­чес­ки.

Фи­гу­ра­та на Яс­т­ров, ва­за­та на Ру­бин, без­к­рай­но­то ог­ле­да­ло и не­въз­мож­ни­те фор­ми са са­мо част от ин­те­рес­ни­те оп­тич­ни илю­зии в му­зея.

Дис­кът на Ой­лер, кла­си­чес­ки­те оп­тич­ни иг­рач­ки, как­то и един от най-ин­те­рес­ни­те ек­с­по­на­ти - цвет­на­та мис­те­рия от свет­ли­ни и сте­на­та със сен­ки, са по-ин­те­рак­тив­ни, ка­то за мис­те­ри­я­та от свет­ли­ни са не­об­хо­ди­ми по­не два­ма ду­ши.

Ли­то­фа­нът, двой­ни­ят пор­т­рет и ска­ни­ма­ци­я­та пък са про­из­ве­де­ния на из­кус­т­во­то, съз­да­ва­щи илю­зия.

Ек­с­по­на­ти­те са пос­то­ян­ни, ка­то пос­те­пен­но ще се до­ба­вят но­ви. Има идеи за ко­ла­бо­ра­ции с раз­лич­ни ар­тис­ти и раз­лич­ни съ­би­тия по-на­та­тък.

Кои са ек­с­по­на­ти­те, към ко­и­то по­се­ти­те­ли­те имат най­го­лям ин­те­рес? „Обър­на­та­та стая и сто­лът - за­що­то са ин­те­рес­ни за сним­ки, ни­кой не ги про­пус­ка“, ка­те­го­рич­на е За­ра, ко­я­то ра­бо­ти ка­то гид в му­зея.

Друг лю­бим ек­с­по­нат е плаз­ме­на­та топ­ка на Ни­ко­ла Тес­ла, пъл­на със смес от бла­го­род­ни га­зо­ве, с ви­со­ко­вол­тов елек­т­род в сре­да­та. Ди­зай­нът на вер­си­я­та, ко­я­то мо­же да ви­ди­те в му­зея в Со­фия, е изоб­ре­тен от Бил Пар­кър през 1971 г.

Коя ли ще бъ­де ва­ша­та лю­би­ма илю­зия?

Ра­бот­но вре­ме все­ки ден от 10 до 20 ч., бул. „Кня­ги­ня Ма­рия Лу­и­за“16

Вхо­дът е 21 лв. за въз­рас­т­ни и 17 лв. за сту­ден­ти, уче­ни­ци и пен­си­о­не­ри. Де­ца­та до 7-го­диш­на въз­раст вли­зат без­п­лат­но (мак­си­мум 3 де­ца с 1 въз­рас­тен), а му­зе­ят пред­ла­га и се­ме­ен би­лет (2 въз­рас­т­ни + 2 де­ца над 7-го­диш­на въз­раст) за 65 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria