Capital

24.01

-

Wickeda се зав­ръ­щат. След по­ве­че от две­го­диш­на па­у­за гру­па­та Wickeda ще се срещ­не от­но­во с фе­но­ве­те си на жи­во. Ор­га­ни­за­то­ри­те са под­гот­ви­ли две из­не­на­ди: на сце­на­та ще из­ля­зат и по­пу­ля­рен ки­та­рист, кой­то до­се­га не се е изя­вя­вал с бан­да­та, как­то и тром­бо­нист, ко­го­то от­дав­на не сме слу­ша­ли в то­зи със­тав. В Maze, от 22:30 ч., вход; 5 лв. до 21.30, 10 лв. след 21.30

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria