Capital

24.01

-

Ну­лев от­па­дък на прак­ти­ка. Блаж­ка Ди­мит­ро­ва, ко­я­то стои зад пър­во­то за­ве­де­ние с ну­лев от­па­дък в Бъл­га­рия - „Бла­гич­ка - Zero Waste“, ще пред­с­та­ви кни­га­та си, пос­ве­те­на на съ­ща­та те­ма. Тя но­си заг­ла­ви­е­то „Жи­вот с ну­лев от­па­дък в Бъл­га­рия“, а ав­тор­ка­та спо­де­ля, че в нея е съб­ра­ла прак­тич­ни съ­ве­ти, ко­и­то ще по­мог­нат на чи­та­те­ли­те да се за­поз­на­ят с фи­ло­со­фи­я­та на жи­во­та без от­па­дъ­ци. (Още за Блаж­ка Ди­мит­ро­ва на стр. 80.) В за­ла за съ­би­тия „В пар­ка“от 18:30 ч.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria