Capital

25.01

-

Пар­ти с пи­жа­ми. „Му­зей­ко“ор­га­ни­зи­ра пар­ти с прес­пи­ва­не за де­ца от 7 до 13 г. под над­с­лов „Ку­ке­ри и ка­ра­кон­джу­ли“. Прог­ра­ма­та включ­ва про­жек­ция на фил­ма „Злат­на­та ябъл­ка“, сбор на са­мо­ди­ви и де­фи­ле на кос­тю­ми­ра­ни­те, ате­лие за из­ра­бот­ка на ку­кер­с­ка мас­ка, тур с фе­нер­че­та и че­те­не на на­род­на при­каз­ка. Не­об­хо­ди­мо е де­ца­та да но­сят спал­ни чу­ва­ли и шал­те­та и да имат прид­ру­жи­тел на въз­раст над 25 го­ди­ни. В „Му­зей­ко“от 18:30 ч., це­на за въз­рас­тен (над 25 г.) + 1 де­те (7 - 13 г.): 45 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria