Capital

24.01

-

The Brand New Heavies на 30. The Brand New Heavies ще гос­ту­ват в Со­фия, за да пред­с­та­вят най-но­вия си ал­бум. Той но­си име­то TBNH и е пос­ве­тен на 30-ата го­диш­ни­на на гру­па­та. Но­ви­те пред­ло­же­ния включ­ват ин­те­рес­ни ко­ла­бо­ра­ции. Гру­па­та е озаг­ла­ви­ла тур­не­то си The Funk Is Back, а в Бъл­га­рия The Brand New Heavies ще се изя­вят с во­кал Ан­дже­ла Ри­чи. В Sofia Live Club от 20 ч., би­ле­ти: 75 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria