Capital

ДОМАШНО КИНО

-

The Goop Lab. Хо­ли­вуд­с­ка­та ак­т­ри­са Гу­и­нет Пол­т­роу ста­ва пос­то­ян­на част от ре­ди­ци­те на Netflix със соб­с­т­ве­но шоу, вдъх­но­ве­но от лич­ния й бранд. Во­де­ни от лю­бо­пит­с­т­во­то си, тя и ней­ни­ят екип раз­г­леж­дат и ко­мен­ти­рат т.нар. Wellness те­ми, свър­за­ни със здра­ве­то и пси­хи­ка­та ни. В шест епи­зо­да те ще да­ват съ­ве­ти на съв­ре­мен­ни­те же­ни как да на­ма­лят стре­са, да пос­тиг­нат оп­ти­мал­но сек­су­ал­но удо­вол­с­т­вие, да ми­на­ват през ос­та­ря­ва­не­то, ка­то пред­с­та­вят раз­лич­ни те­ра­пии и про­це­ду­ри.

Пре­ми­е­ра по Netflix, 24 яну­а­ри

Бер­лин­с­ки Ва­ви­лон III. Тре­ти се­зон на се­ри­а­ла, чи­е­то действие се раз­ви­ва през есен­та на 1929 г. в Бер­лин по вре­ме на раз­мир­ни­те сед­ми­ци пре­ди кра­ха на Уол­с­т­рийт. Ин­с­пек­тор Ге­ре­он Рат и Шар­лот Ри­тър раз­с­лед­ват смърт­та на ак­т­ри­са­та Бе­ти Уин­тър. Оз­ву­че­ни­те фил­ми прев­зе­мат ки­на­та и мно­зи­на ос­та­ват без ра­бо­та, а един съм­ни­те­лен ар­ме­нец ре­ша­ва да опи­та къс­ме­та си ка­то фил­мов про­ду­цент. Чер­ни­ят Райх­с­вер на­би­ра си­ли за след­ва­щия опит да сва­ли де­мок­ра­ци­я­та.

Пре­ми­е­ра по HBO GO и HBO3, 24 яну­а­ри от 21.50 ч.

The Stranger. „Не­поз­на­ти­ят“е кни­га на аме­ри­кан­с­кия ав­тор на бес­т­се­лъ­ри Xар­лан Ко­у­бън, по ко­я­то стрий­минг плат­фор­ма­та Netflix ре­ша­ва да нап­ра­ви ек­ра­ни­за­ция. Осем­те ед­но­ча­со­ви епи­зо­да на пси­хо­ло­ги­чес­кия три­лър се фо­ку­си­рат вър­ху ге­роя Адам Прайс – пос­тиг­нал аме­ри­кан­с­ка­та меч­та с прес­тиж­на ра­бо­та, се­мейс­т­во с две де­ца и прек­рас­на къ­ща, до­ка­то един ден не се по­я­вя­ва не­поз­нат, кой­то му под­на­ся жес­то­ки ис­ти­ни... Пре­ми­е­ра по Netflix, 29 яну­а­ри

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria