Capital

до 31.01

-

ВИК или прис­та­ни­ще. Фо­тог­ра­фът Ди­мит­ри Сте­фа­нов ще пред­с­та­ви пос­лед­ния си про­ект, озаг­ла­вен ВИК. Из­лож­ба­та включ­ва фо­тог­ра­фии от пъ­ту­ва­не­то му до Ис­лан­дия, в ко­и­то той пра­ви за­вой от чер­но-бя­ла­та сти­лис­ти­ка, в ко­я­то е свик­нал да ра­бо­ти. Всич­ки кад­ри са в цвят и по­каз­ват на­чи­на, по кой­то ар­тис­тът е ви­дял Ис­лан­дия. ВИК всъщ­ност е иг­ра на ду­ми и ид­ва от vík на ста­ро­нор­веж­ки, ко­я­то оз­на­ча­ва ма­лък за­лив или вход към прис­та­ни­ще. Прис­та­ни­ще­то за фо­тог­ра­фа е сим­вол на спа­се­ние от су­ро­ва­та зе­мя. В ка­фе-га­ле­рия „Фо­то­син­те­зис“

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria