Capital

Дру­ги не­по­пу­ляр­ни ин­ди­ка­то­ри

-

БВП, ин­ф­ла­ция и ин­дус­т­ри­ал­ни по­ръч­ки са важ­ни ико­но­ми­чес­ки по­ка­за­те­ли, ко­и­то се сле­дят от па­за­ри­те. Те оба­че да­ват ин­фор­ма­ция за ми­нал пе­ри­од, за­що­то от­не­ма вре­ме да се об­ра­бо­ти ин­фор­ма­ци­я­та. Съ­щес­т­ву­ват не мно­го по­пу­ляр­ни ин­ди­ка­то­ри, ко­и­то се сле­дят от ек­с­пер­ти­те за ран­ни сиг­на­ли за сви­ва­не или въз­с­та­но­вя­ва­не на фи­нан­со­ви­те па­за­ри. Те мо­гат да по­мог­нат на ком­па­ни­и­те и граж­да­ни­те да раз­бе­рат, че ико­но­ми­ка­та е в ре­це­сия, пре­ди тя да е за­поч­на­ла. оба­че да се има пред­вид, че по­доб­ни ин­ди­ка­Т­ряб­ва то­ри по­ня­ко­га не да­ват знак за пред­с­то­я­ща бу­ря или съз­да­ват фал­ши­ва тре­во­га. Dry Index (BDI) е са­мо един от не­по­пу­ляр­ни­Baltic

те за ши­ро­ка­та пуб­ли­ка ин­ди­ка­то­ри. Той сле­ди це­на­та на тран­с­пор­та по мо­ре на ре­ди­ца на­сип­ни то­ва­ри ка­то же­ляз­на ру­да, въг­ли­ща и пше­ни­ца. Из­чис­ля­ва се от Baltic Exchanges и сле­ди це­ни­те за тран­с­порт по 26 ос­нов­ни мар­ш­ру­та на раз­лич­ни ко­ра­би по то­наж – Handymax, Panamax и Capesize. сле­дят ин­дек­са, за­що­то се счи­Ин­вес­ти­то­ри­те та, че по­каз­ва тър­се­не­то на мор­с­ки тран­с­порт, та­ка и ин­ди­рек­т­но тър­гов­с­ка­та и ико­но­ми­чеа ска­та ак­тив­ност. BDI има дос­та по­ло­жи­тел­ни

– на пър­во мяс­то, той е обек­ти­ха­рак­те­рис­ти­ки вен ин­ди­ка­тор, кой­то труд­но мо­же да бъ­де вка­ран в спе­ку­ла­тив­ни ма­ни­пу­ла­ции, за­що­то ни­кой не на­е­ма ко­ра­би, без да има то­вар за пре­воз. Съ­що да­ва пог­лед в близ­ко­то бъ­де­ще, тъй ка­то до­та­ка го­во­ри­те тра­ди­ци­он­но се сключ­ват за пре­воз след един-два ме­се­ца. А ос­вен всич­ко и ис­то­ри­чес­ки от въ­веж­да­не­то му през 1985 г. BDI дос­та доб­ре пред­с­каз­ва па­зар­ни­те шо­ко­ве. През сеп­тем­в­ри по­ка­за­те­лят дос­тиг­на най-ви­со­ко ни­во от края на 2010 г. - 2856 пун­к­та, но след то­ва спад­на ряз­ко и в мо­мен­та е мал­ко над 730 пун­к­та. Тряб­ва да се има пред­вид, че през пос­лед­ни­те го­ди­ни BDI ка­то че ли ве­че не е тол­ко­ва то­чен по­ка­за­тел, за­що­то ос­вен тър­се­не на мор­с­кия па­зар има и пред­ла­га­не от на­лич­ни и но­во­пос­т­ро­е­ни ко­ра­би. Към то­ва мо­гат да се до­ба­вят и ня­кои фор­с­ма­жор­ни фак­то­ри, ка­то нап­ри­мер при­род­ни бед­с­т­вия, ко­и­то мо­гат да на­ма­лят сил­но нуж­да­та от мор­с­ки тран­с­порт, без да имат съ­от­вет­но­то не­га­тив­но въз­дейс­т­вие вър­ху све­тов­на­та ико­но­ми­ка. Съ­щес­т­ву­ват и цик­лич­ни фак­то­ри – тра­ди­ци­он­но в на­ча­ло­то на го­ди­на­та ак­тив­ност­та спа­да за­ра­ди праз­нен­с­т­ва­та око­ло ки­тайс­ка­та Но­ва го­ди­на.

Ин­дек­сът на мъж­ко­то бе­льо. През 1970 г., още пре­ди Алън Грийн­с­пан да ста­не пред­се­да­тел на Фе­де­рал­ния ре­зерв, той от­к­ри­ва нес­тан­дар­тен на­чин за оцен­ка на по­со­ка­та на ико­но­ми­ка­та - про­даж­би­те на мъж­ко бе­льо. Грийн­с­пан от­чи­та, че ко­га­то има ожив­ле­ния на ико­но­ми­ка­та, съ­от­вет­но про­даж­би­те рас­тат и об­рат­но­то. Обик­но­ве­но в об­лек­ло­то на до­ма­кин­с­т­во­то мъж­ко­то бе­льо ос­та­ва на пос­лед­но мяс­то – де­ца­та рас­тат и за­дъл­жи­тел­но се ку­пу­ват но­ви дре­хи, же­ни­те пот­руд­но се от­каз­ват от по­куп­ка на дре­хи, мъ­жът има нуж­да от връх­ни дре­хи. Про­даж­би­те на мъж­ко бе­льо са пра­ва рав­на ли­ния, ка­то в ред­ки­те слу­чаи, ко­га­то та­зи ли­ния се на­соч­ва надолу, то­ва е сиг­нал, че има проб­лем за ико­но­ми­ка­та.

По­ра­ди не­съ­вър­шен­с­т­ва­та на все­ки от­де­лен ин­ди­ка­тор нор­мал­но е да се тър­сят и ком­би­на­ции от тях, ко­и­то да да­ват по-точ­ни и на­деж­д­ни сиг­на­ли за по­со­ка­та на ико­но­ми­ка­та. Има дос­та раз­лич­ни та­ки­ва кош­ни­ци, из­чис­ля­ва­ни от раз­лич­ни дър­жав­ни или неп­ра­ви­тел­с­т­ве­ни ор­га­ни­за­ции. ОИСР пуб­ли­ку­ва Composite Leading Indicators за стра­ни­те - член­ки в ор­га­ни­за­ци­я­та, а в САЩ та­ки­ва са Leading Economic Index на Conference Board и Weekly Leading Index на Economic Cycle Research Institute. Ка­то ця­ло по­ве­че­то та­ки­ва ин­ди­ка­то­ри включ­ват с раз­лич­на те­жест по­ка­за­те­ли за без­ра­бо­ти­ца, па­рич­но пред­ла­га­не, бор­сов ин­декс, ин­декс пот­ре­би­тел­с­ко и/или биз­нес до­ве­рие, ин­дус­т­ри­ал­ни по­ръч­ки и др. По­доб­ни ин­дек­си оба­че имат ко­леб­ли­во ис­то­ри­чес­ко пред­с­та­вя­не и не се рад­ват на го­ля­мо до­ве­рие.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria