Capital

БТК ще бъ­де ку­пе­на поч­ти из­ця­ло с дълг

-

Бъ­де­щи­ят соб­с­т­ве­ник на бъл­гар­с­кия те­ле­ком United Group и ос­нов­ни­ят му ак­ци­о­нер BC Partners ще пла­си­рат за сдел­ка­та облигации за об­що 1.2 мл­рд. ев­ро

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria