Capital

Свин­с­ко­то: скъ­по и де­фи­цит­но

-

За­бо­ля­ва­не­то уни­що­жи 1/3 от про­из­вод­с­т­во­то в стра­на­та и по­не крат­кос­роч­но кри­за­та със свин­с­ко­то ще е тук

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria