Capital

Биз­не­сът

-

„Ка­пи­тал“го­во­ри с биз­не­са — сек­ци­я­та за ра­бо­те­щи­те хо­ра, кон­ку­рен­ти­те, проекти и ин­вес­ти­ции, ли­ца­та в биз­не­са.

Но­ви биз­нес мо­де­ли в ди­ги­тал­на­та сре­да, пред­п­ри­е­ма­чес­т­во и ка­ри­е­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria