Capital

Q&A

-

Как­ва е раз­ли­ка­та в ра­бо­та­та ви ка­то от­го­ва­рящ в eMAG за бъл­гар­с­кия па­зар спря­мо пре­диш­на­та ви по­зи­ция в ком­па­ни­я­та? Има­ше ли ня­ка­къв кул­ту­рен шок?

>До­ня­къ­де, за­що­то бъл­га­ри­те са по-кон­сер­ва­тив­ни от ру­мън­ци­те, и не го каз­вам ка­то не­що ло­шо. По-ско­ро са по-близ­ки до гер­ман­ци­те. Ко­е­то си има и плю­со­ве, и ми­ну­си. Бъл­гар­с­ки­те пот­ре­би­те­ли са мно­го по-вни­ма­тел­ни как­во хар­чат и ку­пу­ват и ис­кат да са мно­го доб­ре ин­фор­ми­ра­ни. Оце­ня­ван по­доб­но от­но­ше­ние, за­що­то и аз съм съ­щи­ят. Че­тох раз­лич­ни про­уч­ва­ния, че хо­ра­та тук са все по-щас­т­ли­ви, ко­е­то е доб­ре. Пре­кар­вам око­ло се­дем дни на ме­сец в Со­фия и ми ха­рес­ва, че нап­ри­мер през ля­то­то ат­мос­фе­ра­та на ули­ци­те е стра­хот­на, мла­ди­те са на­вън и се за­бав­ля­ват.

Раз­ка­же­те за ед­но труд­но ре­ше­ние в ка­ри­е­ра­та си?

>Се­щам се за ед­но, ко­е­то не бе­ше тол­ко­ва труд­но, кол­ко­то по­лез­но за мен. Род­ни­ят ми град е Тър­го­ви­ще и пре­ди уни­вер­си­те­та бях мно­го ин­т­ро­вер­тен. И ко­га­то ме при­е­ха да уча в Бу­ку­рещ, се про­ме­них из­ця­ло - за­ни­ма­вах се с доб­ро­вол­чес­т­во, из­ли­зах мно­го с при­я­те­ли и т.н. То­ва от­во­ри кръ­го­зо­ра ми и ве­че не съм „сам с мис­ли­те си“, как­то пре­ди. Един­с­т­ве­ни­те мо­мен­ти, ко­га­то съм та­къв, са, ко­га­то бя­гам - имам ве­че ня­кол­ко за­вър­ше­ни ма­ра­то­на.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria