Capital

Но­ва­та ВиК връз­ка от Со­фия към Пер­ник ще ста­не по­бав­но от очак­ва­но­то за­ра­ди мно­жес­т­во­то не­яс­но­ти, а до­то­га­ва во­да­та в „Сту­де­на“мо­же на­пъл­но да свър­ши

Пус­ка­не­то на во­да през Со­фия из­г­леж­да лес­но, но за­ра­ди мо­жес­т­во не­и­зяс­не­ни въп­ро­си око­ло пла­на има риск от греш­ки. Из­пъл­не­ни­е­то на про­ек­та не­ми­ну­е­мо ще се за­ба­ви, ка­то не е яс­но да­ли дър­жав­на­та фир­ма “Мон­та­жи” ще мо­же да се спра­ви с из­пъл­не­ни­е­то му. Пре

- Ав­тор Ми­ла Чер­не­ва | mila.cherneva@capital.bg

ВВ­од­на­та криза в Пер­ник ся­каш стиг­на сво­я­та раз­в­ръз­ка в съ­бо­та, 18 яну­а­ри, точ­но два ме­се­ца след въ­веж­да­не­то на ре­жи­ма в сто­хи­ляд­ния град. Спа­си­тел­ни­ят план пред­виж­да во­да да се оси­гу­ри от во­дос­бор­на­та зо­на на язо­вир "Бе­ли Ис­кър" през Рил­с­кия во­доп­ро­вод и ре­зер­во­ар Ма­ло Бу­чи­но, къ­де­то ще се из­г­ра­ди пом­пе­на стан­ция и до­веж­дащ во­доп­ро­вод до Пер­ник.

До­тук всич­ко зву­чи доб­ре. Но ня­кол­ко дни след ка­то пра­ви­тел­с­т­во­то обя­ви на­ме­ре­ни­я­та си, се оказ­ва, че има мно­го не­и­зяс­не­ни въп­ро­си око­ло иде­я­та и ца­ри ха­ос при под­го­тов­ка­та за из­пъл­не­ни­е­то й. Съ­що та­ка ве­че е си­гур­но, че ре­а­ли­за­ци­я­та на пла­на ще от­не­ме по­ве­че вре­ме, от­кол­ко­то бе­ше за­я­ве­но. Ико­но­ми­чес­ки­ят ми­нис­тър Емил Ка­ра­ни­ко­лов ка­за, че до 21 яну­а­ри стро­и­тел­с­т­во­то ще за­поч­не, но в сря­да то до­ри не е бли­зо до старт. Не е яс­но и да­ли из­пъл­ни­те­лят - дър­жав­на­та ком­па­ния “Мон­та­жи”, ще мо­же да се спра­ви със за­да­ча­та.

Нак­рат­ко - спеш­ност­та ще тряб­ва да се от­ло­жи. В съ­що­то вре­ме ни­во­то на язо­вир “Сту­де­на” про­дъл­жа­ва да спа­да и има ре­ал­на опас­ност до две-три сед­ми­ци Пер­ник да ос­та­не съв­сем без во­да.

На ръ­ба на ти­ня­та

Го­ле­ми­ят въп­рос, кой­то въл­ну­ва хо­ра­та се­га, е ще сра­бо­ти ли пла­нът, до­ка­то има во­да в “Сту­де­на”. Крат­ки­ят от­го­вор е: не. Мър­т­ви­ят обем ще се дос­тиг­не още в на­ча­ло­то на фев­ру­а­ри, ако се за­па­зи се­гаш­ни­ят во­ден ре­жим. Пла­нът за връз­ка­та с Ма­ло Бу­чи­но, по оцен­ки на пра­ви­тел­с­т­во­то, ко­и­то са сил­но оп­ти­мис­тич­ни, ще от­не­ме 45 дни, а по про­це­ду­ра­та има още мно­го да се изяс­ня­ва. Гру­би смет­ки по­каз­ват, че са нуж­ни по­не два ме­се­ца, за да за­ра­бо­ти но­ви­ят во­доп­ро­вод. До­то­га­ва гра­дът ще за­поч­не да пол­з­ва во­да от ос­нов­ния из­пус­ка­тел на “Сту­де­на” под ни­во­то на мър­т­вия обем, къ­де­то оба­че во­да­та е с по­ло­шо ка­чес­т­во най-ве­че за­ра­ди за­мъ­тя­ва­не.

“Най-го­ле­ми­ят риск е пре­чис­т­ва­тел­на­та стан­ция, за­що­то тя е ста­ра. Ние в мо­мен­та сме на мно­го ма­лък обем и при най­мал­кия при­ток се по­лу­ча­ва за­мъ­тя­ва­не, ко­е­то тя не мо­же да пре­ра­бо­ти”, обяс­ни още на 6 яну­а­ри пред “Ка­пи­тал” кме­тът на Пер­ник Ста­нис­лав Вла­ди­ми­ров. Имен­но та­зи стан­ция тряб­ва­ше да се ре­мон­ти­ра с част от ми­ли­о­ни­те, ко­и­то пра­ви­тел­с­т­во­то от­пус­на през де­кем­в­ри. Пла­но­ве­те са да се из­г­ра­дят но­ви ута­и­те­ли, за да се ута­я­ват в тях при­ме­си­те, ко­е­то ще поз­во­ли во­да­та от “Сту­де­на” да мо­же да се из­пол­з­ва за пи­тей­ни нуж­ди до ме­сец ап­рил.

Не е яс­но за­що са­мо­то пра­ви­тел­с­т­во си пос­та­вя аб­сур­д­но не­ре­а­лис­тич­ни сро­ко­ве, ка­то то­зи на Ка­ра­ни­ко­лов за старт на стро­и­тел­с­т­во­то. Про­це­ду­ра­та тряб­ва да ми­не през об­щин­с­ки­те съ­ве­ти на Со­фия и Пер­ник, след то­ва про­ек­тът и фи­нан­си­ра­не­то да се одоб­рят от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет. Проб­лем е и да се на­ме­рят под­хо­дя­щи­те тръ­би, как­то и да се дос­та­вят пом­пи­те. Спо­ред доб­ре за­поз­нат из­точ­ник сро­кът от 45 дни за стро­и­тел­с­т­во­то на 13-те ки­ло­мет­ра во­доп­ро­вод мо­же да се спа­зи, ако се ра­бо­ти 24 ча­са в де­но­но­щи­е­то.

Ста­ра схе­ма

Всъщ­ност в пред­с­та­ве­ния ка­то спеш­но ре­ше­ние план на пра­ви­тел­с­т­во­то да се дос­та­вя во­да до Пер­ник през Со­фия ня­ма ни­що но­во ос­вен въп­рос­на­та во­доп­ро­вод­на връз­ка.

Во­дос­бо­рът на язо­ви­ри­те “Бел­ме­кен” и “Бе­ли Ис­кър” се е из­пол­з­вал за Со­фия и пре­диш­ни го­ди­ни, твър­ди за­поз­нат из­точ­ник на “Ка­пи­тал”. В офи­ци­ал­ни­те гра­фи­ци на еко­ми­нис­тер­с­т­во­то да­же пи­ше, че во­ди­те от въп­рос­ни­те съ­би­ра­тел­ни де­ри­ва­ции “Ма­нас­тир­с­ка” и “Грън­чар­с­ка” се по­да­ват към “Бе­ли Ис­кър” от на­ча­ло­то на яну­а­ри с ре­ше­ние от края на де­кем­в­ри. Съ­що­то е би­ло и през яну­а­ри 2019 г., ка­то то­ва се на­ла­га за­ра­ди на­ма­ле­ния през зи­ма­та при­ток и поч­ти пос­то­ян­ния оток на во­да към Со­фия - око­ло 3 млн. куб.м на ме­сец при 7-8 млн. куб.м раз­по­ла­га­ем обем в “Бе­ли Ис­кър”. Един­с­т­ве­на­та раз­ли­ка е, че се­га ще се из­пол­з­ва но­ви­ят и доб­ре ра­бо­тещ ре­зер­во­ар на Ма­ло Бу­чи­но, за да се снаб­ди Пер­ник. Ве­ро­ят­но иде­я­та с "Бел­ме­кен" е пред­с­та­ве­на ка­то но­ва, за да не се пре­диз­ви­ка страх у со­фи­ян­ци, че ще ос­та­нат без во­да. На те­о­рия та­къв риск ня­ма, но мо­же да се ока­же, че по-го­ля­ма част от сто­ли­ца­та (осо­бе­но цен­тъ­рът) ще по­лу­ча­ва во­да от язо­вир “Ис­кър”. Доб­ра­та но­ви­на е, че “Со­фийс­ка во­да” раз­по­ла­га с дос­та­тъч­но тех­но­ло­гии, за да сле­ди пъ­тя на во­да­та и ней­на­та на­лич­ност в ре­ал­но вре­ме за раз­ли­ка от лип­са­та на из­мер­ва­тел­ни уре­ди в язо­вир “Сту­де­на” и в са­мия Пер­ник.

Пла­нът е към Пер­ник да се на­соч­ват око­ло 780 хил. куб.м на ме­сец. То­ва е с мал­ко под пред­ви­де­ни­те за вод­ния ре­жим в гра­да 804 хил. куб.м за яну­а­ри. С дру­ги ду­ми, ко­га­то во­да­та по­те­че, би след­ва­ло да мо­же да се про­дъл­жи със съ­ща­та схе­ма на по­да­ва­не (по 6 ча­са на ден), до­ка­то “Сту­де­на” се на­пъл­ни. Все по-чес­ти­те ава­рии и за­гу­би по мре­жа­та оба­че мо­же да обър­кат те­зи смет­ки.

Раз­тег­ли­ви по­ня­тия

За­се­га не е яс­но кой е из­гот­вил

Из­г­раж­да­не­то на но­вия во­доп­ро­вод до Пер­ник труд­но ще за­поч­не пре­ди края на яну­а­ри.

идей­ния про­ект за но­вия во­доп­ро­вод или как точ­но ще се из­пъл­ни той от дър­жав­на­та фир­ма “Мон­та­жи”, ко­я­то е без опит във ВиК стро­и­тел­с­т­во­то. Фир­ма­та ще тряб­ва да из­пъл­ни и обек­ти­те, за ко­и­то пра­ви­тел­с­т­во­то от­пус­на над 30 млн. лв. на об­щи­на Пер­ник. Ва­ри­ант е да се пол­з­ват по­диз­пъл­ни­те­ли от час­т­ния сек­тор, но те ще са из­б­ра­ни неп­роз­рач­но и ще им се пла­ща по не­я­сен прин­цип. От прин­ци­па­ла на “Мон­та­жи”, Ми­нис­тер­с­т­во­то на ико­но­ми­ка­та, не от­го­во­ри­ха на две по­ред­ни за­пит­ва­ния от “Ка­пи­тал” по те­ма­та.

Дру­го не­из­вес­т­но е как въ­об­ще се стиг­на до су­ма­та 25 млн. лв. и да­ли в край­на смет­ка обек­тът

ще стру­ва тол­ко­ва, по-мал­ко или по­ве­че. Пред аген­ция “Фо­кус” пък доц. Пе­тър Фил­ков от Уни­вер­си­те­та по ар­хи­тек­ту­ра, стро­и­тел­с­т­во и ге­о­де­зия ка­за, че це­на­та око­ло 2 млн. лв. на ки­ло­ме­тър тръ­боп­ро­вод го е впе­чат­ли­ла. В стой­ност­та оба­че се включ­ва и пом­пе­на­та стан­ция. Но та­ка или ина­че ко­ли­чес­т­ве­но-стой­нос­т­ни смет­ки не са по­ка­за­ни. Ина­че се очак­ва па­ри­те да бъ­дат от­пус­на­ти от бю­дже­та за 2020 г. с пос­та­нов­ле­ние на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет.

Кой точ­но ще от­го­ва­ря за то­зи про­ект съ­що е ениг­ма. Ико­но­ми­чес­ки­ят ми­нис­тър Емил Ка­ра­ни­ко­лов ръ­ко­во­ди ща­ба за спра­вя­не с пер­ниш­ка­та криза. Той е и прин­ци­пал на “Мон­та­жи”, но ня­ма ка­те­го­ри­чен от­го­вор да­ли ще е въз­ло­жи­тел на стро­и­тел­с­т­во­то на но­вия во­доп­ро­вод и пом­пе­на­та стан­ция. “Пред­с­тои след за­се­да­ние на Ми­нис­тер­с­кия съ­вет да бъ­де вне­се­но в Сто­лич­ния об­щин­с­ки съ­вет пред­ло­же­ние за пол­з­ва­не на ВиК мре­жа на “Со­фийс­ка во­да” при оп­ре­де­ле­ни па­ра­мет­ри. След ка­то Сто­лич­ни­ят об­щин­с­ки съ­вет взе­ме сво­е­то ре­ше­ние, ще мо­жем да от­го­во­рим на въп­ро­си­те ви”, от­го­во­ри­ха от Ми­нис­тер­с­кия съ­вет в сря­да.

Въ­об­ще пък не се го­во­ри по те­ма­та как ще се пла­ти раз­ли­ка­та в це­на­та на во­да­та в Со­фия и Пер­ник, след ка­то и ми­ньор­с­ки­ят град ще се зах­ран­ва по во­доп­ро­во­ди на “Со­фийс­ка во­да”. Пра­ви­тел­с­т­во­то за­я­ви, че це­на­та за пер­ни­ча­ни ня­ма да се ка­чи. “ВиК Пер­ник” оба­че ще тряб­ва да пла­ти на сто­лич­ния кон­це­си­о­нер ос­вен за пре­чис­т­ва­не­то и дос­тав­ка­та на во­да­та и за ток на пом­пе­на­та стан­ция при Ма­ло Бу­чи­но. Ве­ро­ят­но точ­на­та це­на ще се уточ­ни от Ко­ми­си­я­та за енер­гий­но и вод­но ре­гу­ли­ра­не.

Про­ек­ти­те в Пер­ник се ба­вят

В пос­лед­ни­те дни на 2019 г. дър­жа­ва­та от­пус­на над 30 млн. лв. с ДДС на об­щи­на Пер­ник за ре­кон­с­т­рук­ция на Гла­вен клон 2 от во­дос­наб­ди­тел­на­та сис­те­ма, ре­монт на пре­чис­т­ва­тел­ни­те стан­ции за пи­тей­на во­да и ре­кон­с­т­рук­ция на част от во­доп­ро­вод­на­та мре­жа. От на­ча­ло­то на яну­а­ри до­се­га оба­че е въз­ло­же­но са­мо про­ек­ти­ра­не на глав­ния клон и стан­ци­я­та, а сро­ко­ве­те за стро­и­тел­с­т­во са че­ти­ри ме­се­ца. Меж­дув­ре­мен­но об­щи­на­та ча­ка от­го­вор от Аген­ци­я­та за об­щес­т­ве­ни по­ръч­ки (АОП) да­ли мо­же да се склю­чи до­го­вор с “Мон­та­жи” без про­веж­да­не на от­к­ри­та про­це­ду­ра. За ре­мон­ти­те на во­доп­ро­во­ди из гра­да още не е из­п­ра­те­но пис­мо до АОП.

Ако по съ­щия на­чин се про­то­чи и стар­тът на из­пъл­не­ни­е­то на спа­си­тел­ния план с во­доп­ро­во­да от Ма­ло Бу­чи­но, пер­ни­ча­ни оп­ре­де­ле­но не ги очак­ва ни­що ху­ба­во до про­лет­та.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria