Capital

КАПИТАЛНО

-

„Прос­то ми­на вре­ме и пак ми се до­за­ни­ма­ва. От­бо­рът ще­ше да из­чез­не, как­то из­чез­на ЦСКА, а на оп­ре­де­лен етап от раз­ви­ти­е­то си чо­век мо­же да си поз­во­ли да пра­ви доб­ри не­ща.“

соб­с­т­ве­ни­кът на „Лев­с­ки“Ва­сил Бож­ков пред „Сво­бод­на Ев­ро­па“

„Днес Вър­хов­ни­ят ка­са­ци­о­нен съд от­ка­за ре­гис­т­ра­ци­я­та на партия „Ня­ма та­ка­ва дър­жа­ва“, за­що­то из­пол­з­ва­ла цве­то­ве­те на бъл­гар­с­ко­то зна­ме. Ами, доб­ре. То­ва ли из­мис­лих­те? Е, мно­го сте ум­ни, ня­ма що! Та­ка ли мис­ли­те, че ще ни спре­те? С бо­ич­ки и с на­и­ме­но­ва­ния? Важ­но е съ­дър­жа­ни­е­то, а не опа­ков­ка­та. За­то­ва ние, съ­щи­те хо­ра, със съ­щи­те идеи, със съ­що­то съ­дър­жа­ние и със съ­щи­те на­ме­ре­ния, ще ре­гис­т­ри­ра­ме но­ва партия. С но­во име и дру­ги цве­то­ве! Вли­зам в ре­гис­т­ра­ция на партия, ко­я­то ще се на­ри­ча „Има та­къв на­род“и в ло­го­то си ще има съв­сем дру­ги цве­то­ве. Ча­кам ви да ви­дя как­во ще из­мис­ли­те се­га!“

шо­у­ме­нът Сла­ви Три­фо­нов в про­фи­ла си във фейс­бук

за ус­пе­хи­те и раз­ви­ти­е­то на от­ра­съ­ла в на­ша­та стра­на.“

ми­нис­тъ­рът на ту­риз­ма Ни­ко­ли­на Ан­гел­ко­ва във фейс­бук, ци­ти­ра­на от Dnevnik.bg

„Раз­чи­там на при­ро­да­та и вяр­вам, че тя ще на­пъл­ни язо­ви­ра. Проб­лем ще бъ­де, ако има се­ри­оз­но зас­ту­дя­ва­не и на­лич­ни­ят обем в язо­вир „Сту­де­на“зам­ръз­не.“

ми­нис­тъ­рът на ико­но­ми­ка­та Емил Ка­ра­ни­ко­лов пред „Но­ва тв“

„Язо­вир „Сту­де­на“е един мно­го се­ри­о­зен сим­п­том за теж­ко­то за­бо­ля­ва­не в уп­рав­ле­ни­е­то на во­ди­те в Бъл­га­рия. Язо­вир „Сту­де­на“не мо­же да бъ­де из­ле­ку­ван ни­то от „Бел­ме­кен“, ни­то от кой­то и да би­ло друг во­до­из­точ­ник. Язо­вир „Сту­де­на“не се пъл­ни през пос­лед­ни­те го­ди­ни.“

инж. Ли­ля­на Ка­ра­фе­зи­е­ва, бивш ди­рек­тор на „На­по­и­тел­ни сис­те­ми“, ци­ти­ра­на от „Днев­ник“

„Имиг­ра­ци­он­на­та сис­те­ма на Ве­ли­коб­ри­та­ния след Брек­зит ще пос­та­ви „хо­ра­та пред пас­пор­ти­те“. Пос­та­вяй­ки хо­ра­та пред пас­пор­ти­те, ще мо­жем да прив­ле­чем най-го­ле­ми­те та­лан­ти от це­лия свят, не­за­ви­си­мо от­къ­де ид­ват.“

бри­тан­с­ки­ят пре­ми­ер Бо­рис Джон­сън, ци­ти­ран от Би Би Си

„Не­го­во ве­ли­чес­т­во (кра­лят на Ис­па­ния Фе­ли­пе VI - бел. ред.) е при­я­тел на ту­риз­ма и про­я­вя­ва ин­те­рес към Бъл­га­рия

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria