Capital

Вмес­то си­ви­те рес­то­ран­ти и ба­ро­ве НАП уда­ри це­лия биз­нес

- Ста­нис­лав Поп­дон­чев, гла­вен фи­нан­сов ди­рек­тор и за­мес­т­ник-пред­се­да­тел на БСК

Н

НАП и МФ на­пи­са­ха на­ред­ба за част от фир­ми­те и не по­мис­ли­ха за те­зи, ко­и­то имат по-мо­де­рен биз­нес мо­дел. Нап­ра­ви­ха про­ме­ни в на­ред­ба­та за рес­то­ран­ти, ба­ро­ве, дис­ко­те­ки и ка­фе­не­та. Там оце­ни­ха рис­ка ка­то по-го­лям и ис­ка­ха да хва­нат пред­по­ла­га­е­ми­те ук­ри­ва­ни обо­ро­ти в то­зи сек­тор. Но впос­лед­с­т­вие осъз­на­ха, че е за­сег­нат прак­ти­чес­ки це­ли­ят биз­нес.Та­ка На­ред­ба Н-18 ста­на из­к­лю­чи­тел­но слож­на, има твър­де мно­го въп­ро­си, схе­ми, ва­ри­ан­ти, въз­ник­ват раз­лич­ни ка­зу­си по при­ла­га­не­то й. Все­ки от­де­лен биз­нес е от­де­лен ка­зус. Ето ви един при­мер - има­те обект, кой­то не при­е­ма пла­ща­ния в брой, но пък той пол­з­ва ин­фор­ма­ция от соф­ту­е­ри в дру­ги обек­ти, ко­и­то при­е­мат и пла­ща­ния в брой, кое е СУПТО и кое не е. На по­доб­ни ка­зу­си ня­ма ед­ноз­на­чен от­го­вор. И ня­ма­те га­ран­ция или по­не ра­зум­на уве­ре­ност, че до­ри и да си про­ме­ни­те соф­ту­е­ра и мис­ли­те, че от­го­ва­ря­те на изис­к­ва­ни­я­та, про­ве­ря­ва­щи­те след то­ва ня­ма да ви ка­жат, че е тряб­ва­ло да го нап­ра­ви­те по раз­ли­чен на­чин. Рис­кът е труд­но оце­ним, а раз­хо­ди­те за уп­рав­ле­ни­е­то му - твър­де ви­со­ки. От глед­на точ­ка на чуж­дес­т­ран­ни­те ин­вес­ти­то­ри най-го­ле­ми­ят проб­лем при На­ред­ба Н-18 са ви­со­ки­те раз­хо­ди, ко­и­то тряб­ва да нап­ра­вят, за да от­го­во­рят на изис­к­ва­ни­я­та. Пър­во­на­чал­но очак­ва­ни­те от Ми­нис­тер­с­т­во­то на фи­нан­си­те 120 млн. ле­ва за под­мя­на на фис­кал­ни­те ус­т­ройс­т­ва се ока­за­ха са­мо кап­ка в мо­ре­то на СУПТО. Ако сте ин­вес­ти­тор и тряб­ва да из­би­ра­те раз­ви­ти­е­то на про­дук­та си меж­ду Ру­мъ­ния, Бъл­га­рия и ня­коя дру­га дър­жа­ва, то­ва е ед­но от не­ща­та, ко­и­то ана­ли­зи­ра­те – как­ви са раз­хо­ди­те, ко­и­то тряб­ва да нап­ра­ви­те, за да при­ве­де­те биз­не­са си в съ­от­вет­с­т­вие с нор­ма­тив­на­та уред­ба във вся­ка стра­на. Или ако сте мул­ти­на­ци­о­нал­на тър­гов­с­ка ве­ри­га и сте пла­ни­ра­ли през след­ва­ща­та го­ди­на в Бъл­га­рия да от­во­ри­те още два тър­гов­с­ки обек­та, но за­ра­ди Н-18 сте при­ну­де­ни да по­хар­чи­те ед­на су­ма от по­ря­дъ­ка на ня­кол­кос­то­тин хи­ля­ди ев­ро, та­зи го­ди­на ве­ро­ят­но ня­ма да ги от­к­ри­е­те в Бъл­га­рия. И вмес­то то­ва ще от­во­ри­те два обек­та в съ­сед­на дър­жа­ва, за­що­то там раз­хо­ди­те ви ще са по-нис­ки. Рис­кът и не­си­гур­ност­та, ко­и­то съз­да­ва на­ред­ба­та, без­к­рай­ни­те про­ме­ни в нея и неп­ре­къс­на­то­то осъз­на­ва­не на раз­лич­ни гру­пи и бран­шо­ве от биз­не­са по ка­къв на­чин и до­кол­ко ги за­ся­га – то­ва за­ба­вя раз­ви­ти­е­то и про­ме­ня ин­вес­ти­ци­он­ни­те наг­ла­си в мно­го по-гло­ба­лен план и ма­щаб за кой­то не си да­ва­ме смет­ка. Неп­ре­ки­те не­га­тив­ни ефек­ти от та­зи ре­гу­ла­ция ос­та­ват не­до­о­це­не­ни. Изис­к­ва­ни­я­та към соф­ту­е­ри­те са та­ки­ва, че пре­чат на нор­мал­ния биз­нес мо­дел на раз­ви­тие на тех­но­ло­ги­и­те. От IТ про­дук­ти, ко­и­то са custom ди­зайн, се­га те­зи мно­го­фун­к­ци­о­нал­ни соф­ту­е­ри се опит­ва­ме да ги вка­ра­ме в един ка­лъп, в ед­ни квад­рат­че­та на На­ред­ба Н-18. И за­то­ва мно­го от те­зи но­ви фун­к­ци­о­нал­нос­ти на соф­ту­е­ри­те раз­ра­бот­чи­ци­те спи­рат да ги пред­ла­гат на бъл­гар­с­кия па­зар. В мо­мен­та има око­ло 650 ре­гис­т­ри­ра­ни и одоб­ре­ни от НАП соф­ту­е­ра. Но ис­ти­на­та е, че в мно­го го­лям про­цент от слу­ча­и­те за вся­ко пред­п­ри­я­тие е ну­жен от­де­лен соф­ту­ер, за­що­то до­ри в рам­ки­те на един бранш се из­пол­з­ват мно­го раз­лич­ни биз­нес мо­де­ли, ко­и­то неп­ре­къс­на­то се раз­ви­ват.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria