Capital

Блаж­ка Ди­мит­ро­ва

-

Блаж­ка Ди­мит­ро­ва е от мал­ко­то мла­ди хо­ра в Бъл­га­рия, ко­и­то са пос­ве­ти­ли жи­во­та и вдъх­но­ве­ни­е­то си на об­щес­т­ве­ни ка­у­зи. Тя е пре­по­да­ва­ла пред­п­ри­е­ма­чес­т­во на мла­де­жи по прог­ра­ма­та “За­ед­но в час”, съз­да­тел е на ке­тъ­ринг фир­ма­та с ка­у­за “Кух­ня­та на Бла­гич­ка”, в ко­я­то на­е­ма мла­де­жи в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние. Го­ля­ма­та й страст е ми­си­я­та за на­ма­ля­ва­не­то на от­па­дъ­ци­те, ко­и­то все­ки от нас ге­не­ри­ра все­ки ден. Тя е един от ос­нов­ни­те дви­га­те­ли зад сдру­же­ни­е­то “Ну­лев от­па­дък - Бъл­га­рия”, не­ин про­ект е и пър­ви­ят рес­то­рант с ну­лев от­па­дък Blagichka - Zero Waste, кой­то съ­що да­ва по­ле за про­фе­си­о­нал­но раз­ви­тие на мла­де­жи в не­рав­нос­той­но по­ло­же­ние. До дни в про­даж­ба ще бъ­де пус­на­та кни­га­та й, пос­ве­те­на на прак­тич­ни съ­ве­ти от­нос­но жи­во­та без от­па­дъ­ци. Тя но­си заг­ла­ви­е­то “Жи­вот с ну­лев от­па­дък в Бъл­га­рия” (изд. “Ра­ке­та”; пред­с­та­вя­не­то е на 24 яну­а­ри в за­ла за съ­би­тия “В пар­ка”), а в нея Блаж­ка е съб­ра­ла це­лия си опит по те­ма­та, ка­то до­ри е вклю­чи­ла и лич­ни­те си ре­цеп­ти за коз­ме­тич­ни про­дук­ти, по­чис­т­ва­щи пре­па­ра­ти и домашно при­гот­ве­на хра­на.

Ка­то ка­къв чо­век се оп­ре­де­ля­те?

Край­но оп­ти­мис­ти­чен, бор­бен и щас­т­лив чо­век.

Не­що­то, в ко­е­то вяр­ва­те аб­со­лют­но?

В се­бе си във все­ки мо­мент.

Лю­би­ми­ят ви мо­мент от де­ня?

Ко­га­то дъ­ще­ря ми ста­ва сут­рин и каз­ва: “Ма­мо, гуш!”

Най-го­ля­мо­то пре­диз­ви­ка­тел­с­т­во във ва­ша­та ра­бо­та?

Да об­щу­вам пра­вил­но с всич­ки хо­ра, ко­и­то сре­щам през де­ня - от се­мейс­т­во­то до ко­ле­ги­те и кли­ен­ти­те.

Как бих­те обяс­ни­ли то­ва, ко­е­то пра­ви­те, на ед­но 5-го­диш­но де­те?

Хо­дя в учи­ли­ще, за да уча де­ца­та и ро­ди­те­ли­те как да не из­х­вър­лят бок­лук.

Как си по­чи­ва­те?

Хо­дя на СПА и чес­то се наг­раж­да­вам с ма­са­жи. То­ва ми по­ма­га да се от­пус­на и да из­чис­тя гла­ва­та си от мно­го­то мис­ли - не­що ка­то ме­ди­та­ция, но още по-при­ят­но.

Как­во ви за­реж­да?

Мно­го­то ра­бо­та ми дейс­т­ва сил­но мо­ти­ви­ра­що и ми да­ва по­ве­че енер­гия, ко­е­то си е вид пре­за­реж­да­не. Ху­ба­ви­те фил­ми и те­ат­рал­ни пос­та­нов­ки съ­що ме за­реж­дат, как­то и ти­ча­не­то на чист въз­дух.

Как­во ви раз­с­ми­ва?

Как дъ­ще­ря ми про­из­на­ся па­теш­ко маг­ре! Зву­чи ка­то “па­тьо гре”! Изоб­що Йо­а­на е в та­ка­ва въз­раст (3 го­ди­ни), че всич­ко, ко­е­то пра­ви и каз­ва, ме раз­с­ми­ва.

Как­во ви на­тъ­жа­ва?

Без­дом­ни­те хо­ра и жи­вот­ни или та­ки­ва, ко­и­то стра­дат по раз­лич­ни при­чи­ни.

Как­во ви вбе­ся­ва?

Не е ти­пич­но за мен да се вбе­ся­вам. По-ско­ро ти­хо се ядос­вам на ня­кои ин­с­ти­ту­ции в дър­жа­ва­та. Ако не­що ис­тин­с­ки ме драз­ни и ядос­ва, се опит­вам да го ко­ри­ги­рам или по­доб­ря, а ко­га­то не мо­га, се опит­вам да при­е­ма пос­по­кой­но то­ва.

Лич­ност, на ко­я­то се въз­хи­ща­ва­те?

Дя­до ми Нен­ко, на 75 го­ди­ни, вся­ка сут­рин, от­как­то го пом­ня, оти­ва в пар­ка и ми­на­ва 10 км, ти­чай­ки или хо­дей­ки. Пос­ле се при­би­ра и се за­е­ма с до­маш­ни­те за­дъл­же­ния и хо­би­та­та си - че­те книги, ек­с­пе­ри­мен­ти­ра с вся­как­ви хра­ни, дър­жи на здра­вос­лов­но­то хра­не­не и ни­ко­га не пра­ви ком­п­ро­мис с ка­чес­т­во­то на хра­на­та. Ве­чер при яс­но вре­ме ля­га на те­ра­са­та, гле­да съз­вез­ди­я­та и раз­каз­ва за звез­ди­те на вну­ци­те и прав­ну­че­то. Щас­т­лив и ви­на­ги спо­ко­ен, ни­ко­га не съм го виж­да­ла да се ка­ра или да оби­ди ня­ко­го.

Кое свое ка­чес­т­во ха­рес­ва­те най-мно­го?

Енер­гич­ност­та - то­ва е и най-от­ли­чи­тел­но­то ми ка­чес­т­во, по­ве­че хо­ра чес­то се впе­чат­ля­ват от енер­ги­я­та ми. Пом­ня, че в учи­ли­ще учи­те­лят ми по ан­г­лийс­ки мис­ле­ше, че взи­мам раз­ни суб­с­тан­ции - мно­го се сра­му­вах то­га­ва, но днес се рад­вам на та­зи своя енер­гия, ко­я­то ме от­ли­ча­ва.

А кое ни­как не ха­рес­ва­те и бих­те ис­ка­ли да про­ме­ни­те?

Ра­бо­то­хо­лиз­мът - оби­чам да ра­бо­тя сут­рин, обед, ве­чер, но­щем, то­ва ме ка­ра да се чув­с­т­вам доб­ре, но съ­що и чес­то пре­чи на лич­ния ми жи­вот - пре­ди всич­ко ве­че съм май­ка и ис­кам там фо­ку­сът ми да бъ­де най-го­лям, но чес­то ми е труд­но имен­но за­ра­ди сил­но­то ми же­ла­ние да свър­ша и “ей та­зи за­дач­ка пос­лед­но”.

Как­ва су­пер­си­ла бих­те ис­ка­ли да при­те­жа­ва­те?

Да се те­ле­пор­ти­рам - та­ка ще мо­га лес­но и бър­зо да оти­вам на всич­ки меч­та­ни мес­та, без да се на­ла­га да пъ­ту­вам дъл­го.

Пос­лед­ни­ят по­да­рък, кой­то нап­ра­вих­те/по­лу­чих­те?

По­да­рих на ба­ба и дя­до кар­ти­на, ко­я­то лич­но бях на­ри­су­ва­ла.

Три мес­та в ин­тер­нет, ко­и­то по­се­ща­ва­те най-чес­то?

Facebook, Instagram, LinkedIn.

Къ­де бих­те ис­ка­ли да жи­ве­е­те?

Грац, Ав­с­т­рия.

Коя е пос­лед­на­та кни­га, ко­я­то про­че­тох­те?

“Та­ту­и­ров­чи­кът от Ауш­виц”.

Най-ин­те­рес­но­то мяс­то, на ко­е­то сте би­ли?

Пе­ще­ра “Съ­е­ва­та дуп­ка” - усе­ща­не­то, ко­е­то из­пи­тах там, до­ка­то оби­ка­лях от за­ла в за­ла, не бях из­пит­ва­ла дру­га­де пре­ди то­ва.

Мо­то или ци­тат, бли­зък до фи­ло­со­фи­я­та ви за жи­во­та?

Ня­ма та­ко­ва не­що ка­то от­па­дък, или все­ки от­па­дък е ре­сурс.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria