Capital

Как Вла­ди­мир Пу­тин се под­гот­вя да уп­рав­ля­ва веч­но

Под­роб­нос­ти­те са не­яс­ни, но пла­нът на рус­кия пре­зи­дент за кон­с­ти­ту­ци­он­на про­мя­на из­г­леж­да ка­то дъл­гос­роч­но ци­мен­ти­ра­не на власт

-

КК­ак­во пла­ни­ра Вла­ди­мир Пу­тин? На 15 яну­а­ри рус­ки­ят пре­зи­дент из­не­на­да ана­ли­за­то­ри­те на Кре­мъл. В сво­е­то го­диш­но об­ръ­ще­ние към пар­ла­мен­та той обя­ви ра­ди­кал­на ре­фор­ма на рус­ка­та кон­с­ти­ту­ция и ре­фе­рен­дум за не­го­ви­те все още не­яс­ни пред­ло­же­ния. Та­зи бом­ба не­за­бав­но бе­ше пос­лед­ва­на от дру­га. Пре­ми­е­рът Дмит­рий Мед­ве­дев по­да­де ос­тав­ка за­ед­но с це­лия ка­би­нет.

За да се раз­бе­ре как­во мо­же би се случ­ва, тряб­ва да се има пред­вид един прост факт. През пос­лед­ни­те 20 го­ди­ни ре­жи­мът на Пу­тин е убил пре­ка­ле­но мно­го хо­ра и е прис­во­ил пре­ка­ле­но мно­го ми­ли­ар­ди, за да е въз­мож­но той ня­ко­га доб­ро­вол­но да сда­де власт­та. Спо­ред се­гаш­на­та кон­с­ти­ту­ция Пу­тин не мо­же да се кан­ди­да­ти­ра от­но­во за пре­зи­дент, ко­га­то не­го­ви­ят ман­дат из­те­че през 2024 г., тъй ка­то не са поз­во­ле­ни по­ве­че от два пос­ле­до­ва­тел­ни ман­да­та. Та­ка че всич­ки ви­на­ги са пред­по­ла­га­ли, че по един или друг на­чин той ще из­вър­ти пра­ви­ла­та, за да ос­та­не на­че­ло. Ве­че го е пра­вил в ми­на­ло­то. Не­го­ви­те пър­ви два ман­да­та ка­то пре­зи­дент бя­ха от 2000 до 2008 г. Ог­ра­ни­чен от пра­ви­ла­та за пръв път, Пу­тин ста­на пре­ми­ер за че­ти­ри го­ди­ни, през ко­е­то вре­ме Мед­ве­дев бе­ше един ви­ди­мо не­ут­ра­лен пре­зи­дент. През 2012 г. Пу­тин се за­вър­на във вне­зап­но по­лу­чи­ло­то об­рат­но мощ­та си пре­зи­ден­т­с­т­во и бе­ше пре­из­б­ран за вто­ри ман­дат през 2018 г. Един­с­т­ве­на­та за­гад­ка ви­на­ги е би­ла към как­ва по­зи­ция ще се на­со­чи през 2024 г.

Все още не зна­ем то­ва. Оче­вид­но ед­на­та оп­ция е Пу­тин да се вър­не към пос­та на пре­ми­ер. До­ка­за­тел­с­т­во, со­че­що на­там, е из­каз­ва­не­то му, че но­ви­те мер­ки, ко­и­то ис­ка да въ­ве­де, ще нап­ра­вят по­зи­ци­я­та по-важ­на, с пъл­ни пра­во­мо­щия за наз­на­ча­ва­не­то на ка­би­не­та (и с одоб­ре­ние от пар­ла­мен­та, кой­то е кон­т­ро­ли­ран от ло­ял­на­та на Пу­тин партия „Един­на Ру­сия“), вмес­то да се поз­во­ли на пре­зи­ден­та да го из­бе­ре. Дру­га, по-ве­ро­ят­на оп­ция е Пу­тин да за­дър­жи хват­ка­та си над власт­та, ка­то про­дъл­жи да ог­ла­вя­ва не­яс­но де­фи­ни­ра­ния, но вли­я­те­лен ор­ган, на­ре­чен Дър­жа­вен съ­вет, за кой­то пре­зи­ден­тът ка­за в реч­та си, че тряб­ва да по­лу­чи по­ве­че пра­во­мо­щия по вре­ме на ре­фор­ми­те.

В дейс­т­ви­тел­ност под­роб­нос­ти­те не са тол­ко­ва важ­ни. Ру­сия е дик­та­ту­ра, мас­ки­ра­на ка­то де­мок­ра­ция. Из­бор­ни­ят ус­пех на Пу­тин се дъл­жи до го­ля­ма сте­пен на го­ди­ни­те на ико­но­ми­чес­ки рас­теж (се­га вър­вящ към край за­ра­ди ко­руп­ция, лип­са на кон­ку

рен­т­ност, прик­люч­ва­не на пет­рол­ния бум и за­пад­ни­те сан­к­ции след анек­си­ра­не­то на Крим през 2014 г.) и на по­пу­ляр­ност­та на на­ла­га­на­та от не­го аб­со­лют­на власт от ера­та на Съ­вет­с­кия съ­юз. Но то­ва се дъл­жи до­ри в по-го­ля­ма сте­пен на дър­жав­ния кон­т­рол на те­ле­ви­зи­я­та, заб­ра­на­та за учас­тие в из­бо­ри­те на по­пу­ляр­ни опо­зи­ци­он­ни кан­ди­да­ти, на­ли­чи­е­то на „пи­том­ни” опо­зи­ци­он­ни пар­тии и арес­ти­те и сплаш­ва­не­то на не тол­ко­ва „пи­том­ни­те” фор­ма­ции. Убийс­т­ва­та на по­ли­ти­чес­ки опо­нен­ти не са на­чин за на­сър­ча­ва­не на ис­тин­с­ка­та кон­ку­рен­ция за власт­та.

Да­ли Пу­тин ще е пре­зи­дент, пре­ми­ер, ръ­ко­во­ди­тел на Дър­жав­ния съ­вет или по­че­тен пред­се­да­тел на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция по бри­дж (пос­тът, чрез кой­то Дън Ся­о­пин уп­рав­ля­ва Ки­тай с го­ди­ни, след ка­то сли­за от по-прес­тиж­ни­те си по­зи­ции) не е от тол­ко­ва го­ля­мо зна­че­ние, кол­ко­то би би­ло в ед­на ис­тин­с­ка де­мок­ра­ция. Ни­то пък ня­кой знае как­ва ще бъ­де фи­нал­на­та фор­ма на но­ва­та кон­с­ти­ту­ция. Пу­тин мо­же да ре­ши, как­то са пра­ви­ли мно­го дес­по­ти пре­ди не­го, че но­ва кон­с­ти­ту­ция оз­на­ча­ва рес­тар­ти­ра­не на съ­щес­т­ву­ва­щи­те ог­ра­ни­че­ния за ман­да­ти­те. Или, как­то Си Цзин­пин нап­ра­ви в Ки­тай през 2018 г., мо­же прос­то из­ця­ло да ги пре­мах­не, ма­кар че каз­ва, че не ис­ка да го пра­ви. Си Цзин­пин до­ри не се за­ни­ма­ва с ре­фе­рен­дум, про­кар­вай­ки про­мя­на­та, поз­во­ля­ва­ща му да уп­рав­ля­ва не­ог­ра­ни­че­но през ло­ял­ния На­ци­о­на­лен на­ро­ден кон­г­рес с 2959 гла­са „за” от 2964 гла­са. Друг мо­дел пред­ла­га Ка­зах­с­тан, къ­де­то Нур­сул­тан На­зър­ба­ев, кой­то ста­на пър­ви­ят пре­зи­дент на не­за­ви­си­ма­та стра­на през 1990 г., сле­зе от пос­та ми­на­ла­та го­ди­на, но ос­та­на ли­дер на уп­рав­ля­ва­ща­та партия и при­те­жа­тел на зва­ни­е­то „Ли­дер на на­ци­я­та”.

САЩ ня­ко­га щя­ха да кри­ти­ку­ват по­доб­ни влас­то­ви ма­нев­ри. Но при До­налд Тръмп не го пра­вят, тъй ка­то аме­ри­кан­с­ки­ят пре­зи­дент не крие въз­хи­ще­ни­е­то си от сил­ни­те ли­де­ри. Мал­ко ве­ро­ят­но е и ЕС да нап­ра­ви не­що по­ве­че от то­ва да мър­мо­ри, до­ка­то Пу­тин се срас­т­ва с трона. Съ­ю­зът е из­п­ла­шен от Ки­тай, кой­то е във въз­ход, и е за­ви­сим от Ру­сия за га­зо­ви­те дос­тав­ки. Све­тов­ни­те ав­ток­ра­ти ще сле­дят съ­би­ти­я­та в Мос­к­ва с ин­те­рес, за да ви­дят да­ли Пу­тин ще им пред­ло­жи по­лез­ни съ­ве­ти за удъл­жа­ва­не на тях­но­то уп­рав­ле­ние. За де­мок­ра­ти­те в гло­ба­лен ма­щаб един­с­т­ве­на­та уте­ха е, че до­ри до­жи­вот­но­то уп­рав­ле­ние не трае веч­но.

За 20 го­ди­ни ре­жи­мът му е убил пре­ка­ле­но мно­го хо­ра и е прис­во­ил пре­ка­ле­но мно­го ми­ли­ар­ди, за да е въз­мож­но ня­ко­га доб­ро­вол­но да сда­де власт­та.

 ?? | Reuters ?? Да­ли Пу­тин ще е пре­зи­дент, пре­ми­ер или по­че­тен пред­се­да­тел на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция по бри­дж (пос­тът, чрез кой­то Дън Ся­о­пин уп­рав­ля­ва Ки­тай с го­ди­ни), ня­ма го­ля­мо зна­че­ние
| Reuters Да­ли Пу­тин ще е пре­зи­дент, пре­ми­ер или по­че­тен пред­се­да­тел на На­ци­о­нал­на­та асо­ци­а­ция по бри­дж (пос­тът, чрез кой­то Дън Ся­о­пин уп­рав­ля­ва Ки­тай с го­ди­ни), ня­ма го­ля­мо зна­че­ние

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria