Capital

BlackRock ще мис­ли по­ве­че за кли­ма­та, ко­га­то ин­вес­ти­ра

До­ка­за­тел­с­т­вa­та за то­ва ще са в но­ви­те стра­те­гии за ин­вес­ти­ра­не и гла­су­ва­не на ак­ци­о­не­ри на гру­па­та

-

„Вяр­вам, че сме на ръ­ба на фун­да­мен­тал­на про­мя­на във фи­нан­си­те“, на­пи­са в от­во­ре­но пис­мо глав­ни­ят из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на най-го­ле­мия фонд мениджър в све­та Ла­ри Финк на 14 яну­а­ри. Го­диш­ни­те му об­ръ­ще­ния, ад­ре­си­ра­ни към кли­ен­ти и ръ­ко­во­ди­те­ли на ком­па­нии, в ко­и­то BlackRock ин­вес­ти­ра, са осо­бе­но по­пу­ляр­ни. Таз­го­диш­но­то, в ко­е­то той твър­ди, че из­ме­не­ни­е­то на кли­ма­та е един от най-го­ле­ми­те ин­вес­ти­ци­он­ни рис­ко­ве и мо­же да до­ве­де до го­ля­мо па­зар­но сът­ре­се­ние по-ра­но от очак­ва­но­то, не бе­ше из­к­лю­че­ние.

В пис­мо­то се да­ва за­яв­ка за то­ва как­во пла­ни­ра да нап­ра­ви по въпроса ин­вес­ти­ци­он­но­то дру­жес­т­во, ко­е­то уп­рав­ля­ва ак­ти­ви на стой­ност над 7.43 тр­лн. до­ла­ра. Пър­во BlackRock ще нас­то­я­ва за по-де­тайл­но опо­вес­тя­ва­не на въг­ле­род­ни­те еми­сии и при­но­са към климатични­те рис­ко­ве от всич­ки ком­па­нии, в ко­и­то ин­вес­ти­ра. А за­ра­ди ог­ром­но­то вли­я­ние на фонд ме­ни­джъ­ра то­ва ще до­ве­де до про­мя­на. Вто­ро, той ще уд­вои броя на бор­со­во тър­гу­ва­ни­те фон­до­ве (ETF) с фо­кус вър­ху ус­той­чи­во­то раз­ви­тие, ко­и­то пред­ла­га, ка­то та­ка те ще дос­тиг­нат 150. Го­ля­ма­та цел е ус­той­чи­ви­те ак­ти­ви на BlackRock да на­рас­нат от 90 мл­рд. до­ла­ра до 1 тр­лн. до­ла­ра в рам­ки­те на де­се­ти­ле­тие. И нак­рая, ком­па­ни­я­та обе­ща­ва да про­ме­ни на­чи­на, по кой­то ме­на­жи­ра сво­и­те ак­тив­но уп­рав­ля­ва­ни пор­т­фей­ли, ко­и­то пред­с­тав­ля­ват 27% от об­щи­те й ак­ти­ви. Тя ще на­ма­ли дя­ло­ве­те си пуб­лич­ни цен­ни кни­жа, еми­ти­ра­ни от вся­ка фир­ма, ко­я­то по­лу­ча­ва по­ве­че от 25% от при­хо­ди­те си от тер­мич­ни въг­ли­ща - те­зи, из­пол­з­ва­ни за про­из­вод­с­т­во на елек­т­ро­е­нер­гия.

Пря­ко­то въз­дейс­т­вие оба­че ще бъ­де ог­ра­ни­че­но – за­ло­же­ни­те про­даж­би на ин­вес­ти­ции във въг­ли­ща нап­ри­мер са по-мал­ко от 0.1% от ак­ти­ви­те на BlackRock. Кос­ве­ни­те въз­дейс­т­вия мо­гат да бъ­дат по-го­ле­ми, тъй ка­то ком­па­ни­и­те са при­ну­де­ни да по­доб­рят опо­вес­тя­ва­не­то на ефектите от дей­ност­та си. Съ­щев­ре­мен­но де­лът на уп­рав­ля­ва­ни­те под сян­ка­та на фо­ку­са вър­ху ус­той­чи­вост­та ак­ти­ви на­рас­т­ва. Част от мо­ти­ва­ци­я­та на Финк е соб­с­т­ве­ни­ят му ин­те­рес. “Климатични­те про­ме­ни са най-го­ля­мо­то при­тес­не­ние на кли­ен­ти­те на BlackRock”, каз­ва той. До­ри и ко­га­то це­но­ва­та вой­на в па­сив­но­то уп­рав­ле­ние на фон­до­ве­те бу­шу­ва, тър­се­не­то на зелени ин­вес­ти­ци­он­ни фон­до­ве на­рас­т­ва. BlackRock пла­ни­ра съ­що да ин­тег­ри­ра ана­ли­за на кли­ма­та в сис­те­ма­та си за уп­рав­ле­ние на рис­ка Aladdin, ко­я­то про­да­ва и на мно­го дру­ги фи­нан­со­ви фир­ми.

Ин­те­ре­сът на Финк към зе­ле­ни­те биз­не­си не се по­я­вя­ва от­ни­къ­де. В пис­мо­то му от 2018 г., ко­е­то бе­ше озаг­ла­ве­но “Усе­ща­не за цел”, се каз­ва, че ком­па­ни­и­те тряб­ва да пра­вят

по­ве­че от “прос­то да съз­да­ват стой­ност за ак­ци­о­не­ри­те”. Но той пред­по­ла­га го­ле­ми про­ме­ни за BlackRock. През 2019 г. Финк се про­ти­во­пос­та­вя на 93% от ре­ше­ни­я­та на ак­ци­о­не­ри­те в САЩ, в чи­и­то ком­па­нии гру­па­та е ин­вес­ти­ра­ла, ка­то ги при­зо­ва­ва да ста­нат по-зелени. Спо­ред из­с­ле­до­ва­тел­с­ка­та фир­ма Morningsta­r сред­но за ин­дус­т­ри­я­та ко­е­фи­ци­ен­тът е 56%.

BlackRock нас­ко­ро се при­съ­е­ди­ни и към ини­ци­а­ти­ва­та Climate Action 100+, ко­я­то обе­ди­ня­ва над 370 ин­вес­ти­ци­он­ни дру­жес­т­ва, зас­тъп­ва­щи се за еко­ло­го­съ­об­раз­ни ин­вес­ти­ции, и ко­я­то се про­ти­во­пос­та­вя на го­ле­ми­те за­мър­си­те­ли.

За­що пис­мо­то му оба­че е тол­ко­ва зе­ле­но? Пре­ди всич­ко то е до­бър тест за то­ва да­ли ак­тив­ни­те и па­сив­ни­те фон­до­ве на BlackRock ще гла­су­ват сре­щу пла­но­ве­те за раз­ши­ря­ва­не на ком­па­ни­и­те за из­ко­па­е­ми го­ри­ва, в ко­и­то ин­вес­ти­рат. То­ва пред­по­ла­га го­ле­ми уве­ли­че­ния на въг­ле­род­ни­те еми­сии, каз­ва Марк Кам­па­на­ле от мо­зъч­ния тръст Carbon Tracker.

 ??  ??
 ??  ?? Климатични­те про­ме­ни са най-го­ля­мо­то при­тес­не­ние на кли­ен­ти­те на BlackRock.
Ла­ри Финк, гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на най­го­ле­мия фонд мениджър на све­та
Климатични­те про­ме­ни са най-го­ля­мо­то при­тес­не­ние на кли­ен­ти­те на BlackRock. Ла­ри Финк, гла­вен из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на най­го­ле­мия фонд мениджър на све­та

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria