Capital

Раз­хо­ди­те по въ­веж­да­не на на­ред­ба­та ве­че са ог­ром­ни

- Пас­ко Пас­ков, Бъл­гар­с­ка асо­ци­а­ция за раз­ви­тие на биз­нес соф­ту­ер

ООт две го­ди­ни соф­ту­ер­ни­те ком­па­нии се за­ни­ма­ват са­мо с Н-18, вмес­то да раз­ра­бот­ват дру­ги про­дук­ти. На прак­ти­ка ние, об­раз­но ка­за­но, съ­би­ра­ме да­нъ­ци. Две тре­ти от чо­ве­ко­ча­со­ве­те в на­ша­та ком­па­ния през пос­лед­ни­те две го­ди­ни оти­до­ха за то­ва да преп­ра­вя­ме соф­ту­е­ра, кой­то пред­ла­га­ме. Да­ли НАП ще ус­пе­ят да на­ма­лят си­вия сек­тор и да уве­ли­чат при­хо­ди­те от да­нъ­ци за­ви­си из­ця­ло от тях. То­ва е ин­с­т­ру­мент, кой­то мо­же да се пол­з­ва как­то за доб­ри, та­ка и за ло­ши це­ли. Ако хо­ра­та ви­дят, че на­ред­ба­та се из­пол­з­ва за удар по не­у­доб­ни, то те­зи, ко­и­то кри­ят обо­рот, ня­ма да са осо­бе­но мо­ти­ви­ра­ни да спрат да го пра­вят. Ако при­ход­ни­те ор­га­ни ус­пе­ят да убе­дят биз­не­са, че на­каз­ват сгре­ши­ли­те, мо­же и да се по­лу­чи же­ла­но­то из­с­вет­ля­ва­не.

Въп­ро­сът е на как­ва це­на ще се по­лу­чи то­зи ефект. За­що­то раз­хо­ди­те, ко­и­то биз­не­сът пра­ви, за да от­го­во­ри на изис­к­ва­ни­я­та, са ог­ром­ни. Ако ед­но фис­кал­но ус­т­ройс­т­во е меж­ду 300 и 800 лв., раз­хо­дът за соф­ту­е­ра за ед­но ра­бот­но мяс­то в за­ви­си­мост от ком­па­ни­я­та е меж­ду 1000 и 3000 лв. В съ­що­то вре­ме изис­к­ва­ни­я­та към соф­ту­е­ра (т.нар. СУПТО – бел. ред) са та­ка на­пи­са­ни, че в тях има и ра­зум­ни, и не­ра­зум­ни не­ща. Нап­ри­мер има изис­к­ва­не “ба­за­та дан­ни да е кон­сис­тен­т­на”. Как­во оз­на­ча­ва то­ва? Всич­ко ще е по пре­цен­ка на про­ве­ря­ва­щия. Вли­за ня­кой да­нъ­чен и ти каз­ва “не ти е кон­сис­тен­т­на ба­за­та дан­ни”…

Има още по­доб­ни не­яс­ни мо­мен­ти. Нап­ри­мер да­ли ар­хи­вът, кой­то фир­ми­те са длъж­ни да съх­ра­ня­ват за нап­ра­ве­ни­те про­даж­би в пос­лед­ни­те 11 го­ди­ни, мо­же да бъ­де раз­бит на ня­кол­ко фай­ла или не. Не мо­жеш в един ек­сел­с­ки файл да сло­жиш 10 млн. ре­да. То­ва са еле­мен­тар­ни не­ща, но те са проб­лем за нас. При­тес­ня­ва ни и про­из­вол­ни­ят на­чин на ин­тер­п­ре­та­ция от стра­на на НАП за то­ва кое е част и кое не от про­це­са на про­даж­би­те. От оп­ре­де­ля­не­то на то­зи мо­мент за­ви­си и ра­бо­та­та на раз­ра­бот­чи­ци­те на соф­ту­ер, и на биз­не­са, за да от­го­во­ри на изис­к­ва­ни­я­та на на­ред­ба­та. Да­ват се тъл­ку­ва­ния, пра­вят се ра­бот­ни гру­пи, чер­та­ят се схе­ми, ва­лят въп­ро­си и от­го­во­ри. Но все­ки юрист ще ви ка­же, че всич­ко то­ва ня­ма ни­как­ва юри­ди­чес­ка те­жест след то­ва. В мо­мен­та има еле­мент на из­не­на­да - не са­мо ко­га ще има про­вер­ки от стра­на на НАП, но и как­во ще се сле­ди при про­вер­ки­те, да­ли хо­ра­та, ко­и­то ще пра­вят те­зи про­вер­ки, раз­би­рат вc­ъ­ap­о­it­б­a­щl.bgе|2н4–а30­ря­ен­ду­ба­ра­и­т­2а02. 0 г. |

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria