Capital

Шес­ти­ма­та кан­ди­да­ти

-

Алек­сан­дър МА­ШЕВ

– ад­во­кат от 1992 г., за­ни­ма­ва се ос­нов­но с граж­дан­с­ко и тър­гов­с­ко пра­во. За­мес­т­ник-пред­се­да­тел на се­гаш­ния Съ­вет на САК. В пред­с­та­вя­не­то си со­чи, че е юрист чет­вър­то по­ко­ле­ние, а не­го­ви­ят дя­до проф. Алек­сан­дър Ко­жу­ха­ров е един от най-раз­поз­на­ва­е­ми­те бъл­гар­с­ки прав­ни­ци на ХХ век. Не спо­ме­на­ва оба­че дру­га лю­бо­пит­на под­роб­ност – че е за­вър­шил пра­во в Ака­де­ми­я­та на МВР в Си­ме­о­но­во, ко­е­то за мно­го юрис­ти е ди­аг­но­за (спра­вед­ли­во или не). Съп­ру­га­та му Да­ни­е­ла Ма­ше­ва е член на про­ку­рор­с­ка­та ко­ле­гия на ВСС и не­ин го­во­ри­тел, един от вно­си­те­ли­те на кан­ди­да­ту­ра­та на Иван Ге­шев за гла­вен про­ку­рор.

Вла­дис­лав ЯНЕВ

– пред­се­да­тел на сдру­же­ние „Ад­во­ка­ти за сво­бод­на Бъл­га­рия“. Ста­нал из­вес­тен ка­то за­щит­ник на аку­шер­ка­та Еми­лия Ко­ва­че­ва, но не за­ра­ди под­за­щит­на­та си, а за­ра­ди чес­то неп­ри­ем­ли­во­то си по­ве­де­ние в съ­деб­на за­ла и из­вън нея, за­ра­ди ко­е­то е би­вал от­с­т­ра­ня­ван и гло­бя­ван. Пре­диш­ни­ят пред­се­да­тел на Со­фийс­кия град­с­ки съд Ка­ло­ян То­па­лов се­зи­ра САК, след ка­то през 2016 г. Янев на­ле­тя да бие про­ку­ро­ра по де­ло­то. Янев бе кан­ди­дат за пред­се­да­тел на Со­фийс­кия ад­во­кат­с­ки съ­вет и при из­бо­ри­те през 2015 г., но на ба­ло­та­жа за­гу­би от Ивай­ло Да­нов с 558 гла­са сре­щу 751 гла­са. Бил е член на пре­диш­ния САС.

Пе­тър АНТОНОВ

– ад­во­кат от 1996 г. Кан­ди­да­ту­ра­та на ад­во­кат Пе­тър Антонов Антонов е до­ней­де мис­ти­фи­ка­ция, за­що­то той за раз­ли­ка от ос­та­на­ли­те кан­ди­да­ти въ­об­ще не про­ве­де кам­па­ния – не нап­ра­ви сайт, не обя­ви ни­то екип, ни­то сво­я­та кон­цеп­ция, це­ли и мо­ти­ви да се кан­ди­да­ти­ра и на прак­ти­ка ос­та­на ано­ни­мен не са­мо за ши­ро­ка­та об­щес­т­ве­ност, но и за го­ля­ма­та част от ко­ле­ги­я­та. Ня­кои ме­дии да­же го обър­ка­ха с ад­во­кат Пе­тър Антонов от кан­то­ра­та „До­ков­с­ка, Ата­на­сов и съд­руж­ни­ци“за­ра­ди съв­па­де­ни­е­то в пър­во­то име и фа­ми­ли­я­та.

Пла­мен ДЖУРОВ

– ад­во­кат от 1993 г., с пре­къс­ва­не от пет го­ди­ни, ко­га­то е ра­бо­тил в дър­жав­на­та ад­ми­нис­т­ра­ция. За­ни­ма­ва се пре­дим­но с на­ка­за­тел­но пра­во. На из­бо­ри­те през 2010 г. бе­ше кан­ди­дат за пред­се­да­тел на САК, бил е член на дис­цип­ли­нар­ния съд.

Рай­на АВРАМОВА

– ад­во­кат от 2000 г., от­бе­ляз­ва, че е член на Асо­ци­а­ци­я­та за же­ни­те ад­во­ка­ти. За­щит­ник е на соф­ту­ер­на­та ком­па­ния, ко­я­то во­ди де­ло сре­щу Ми­нис­тер­с­т­во­то на пра­во­съ­ди­е­то за пра­ва­та вър­ху сис­те­ма­та за уп­рав­ле­ние и от­чи­та­не на прав­на­та по­мощ, вклю­чи­тел­но и с ис­ка­не бю­ро­то за прав­на по­мощ да спре дей­ност­та си и да пре­да­де ба­зи­те дан­ни от из­пол­з­ва­не­то на соф­ту­е­ра. Лю­бо­пит­но­то е, че сло­га­нът на ней­на­та кам­па­ния „Ад­во­ка­ту­ра­та на ад­во­ка­ти­те“дуб­ли­ра поч­ти из­ця­ло сло­га­на на еки­па на кон­ку­рен­та й Сте­фан Мар­чев „Ад­во­ка­ти за ад­во­ка­ти­те“. „Ад­во­ка­ти­те тряб­ва да са ка­то един юм­рук, за да за­щи­та­ват пра­ва­та си“, каз­ва тя в изяв­ле­ние.

Сте­фан МАР­ЧЕВ

– ад­во­кат от 2001 г., съд­руж­ник в ад­во­кат­с­ко съд­ру­жие „Ги­го­ва и пар­т­ньо­ри“. Спе­ци­а­ли­зи­ра в об­ласт­та на тър­гов­с­ко­то пра­во, тър­гов­с­ка­та не­със­то­я­тел­ност, дру­жес­т­ве­но­то пра­во и из­пъл­ни­тел­но­то про­из­вод­с­т­во. Член на нас­то­я­щия САС. Сте­фан Мар­чев пръв обя­ви еки­па си и пред­с­та­ви сайт за кам­па­ни­я­та, къ­де­то из­ло­жи ам­би­ци­оз­на прог­ра­ма за действие, включ­ва­ща пъл­на елек­т­ро­ни­за­ция на ко­му­ни­ка­ци­я­та с ад­во­ка­ти­те – елек­т­рон­на де­ло­вод­на сис­те­ма и пор­тал за елек­т­рон­но уп­рав­ле­ние, елек­т­рон­но пла­ща­не, нов сайт и др., кон­к­рет­ни пред­ло­же­ния за обу­че­ние на ад­во­ка­ти­те, по­доб­ря­ва­не на дис­цип­ли­нар­на­та дей­ност и др.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria