Capital

ПРОФИЛ

-

Проф. д-р Асен Бал­тов, дм, е из­пъл­ни­те­лен ди­рек­тор на УМБАЛСМ „Н. И. Пи­ро­гов“от фев­ру­а­ри 2017 г. Пре­ди то­ва е на­чал­ник на Пър­ва трав­ма­то­ло­гич­на кли­ни­ка на уни­вер­си­тет­с­ка­та спеш­на бол­ни­ца. Пред­се­да­тел­с­т­ва за вто­ри ман­дат Бъл­гар­с­ка­та ор­то­пе­до-трав­ма­то­ло­гич­на асо­ци­а­ция, чий­то член е от 1997 г. Ко­ор­ди­на­тор е на Ек­с­пер­т­ния съ­вет по ор­то­пе­дия и трав­ма­то­ло­гия към Ми­нис­тер­с­т­во­то на здра­ве­о­паз­ва­не­то. През юни 2016 г. при­до­би­ва сте­пен про­фе­сор.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria