Capital

Топ 5 на гло­бал­ни­те рис­ко­ве 2020 2030 спо­ред СИФ

-

>Ек­с­т­рем­ни ме­те­о­ро­ло­гич­ни яв­ле­ния, во­де­щи до чо­веш­ки жер­т­ви, ма­щаб­ни по­ра­же­ния по соб­с­т­ве­ност­та и раз­ру­ше­ния на ин­ф­рас­т­рук­ту­ра.

>Про­вал на мер­ки­те за смек­ча­ва­не на ефек­та от климатични­те про­ме­ни от стра­на на пра­ви­тел­с­т­ва­та и биз­не­си­те.

>Ка­тас­т­ро­фи, пре­диз­ви­ка­ни от чо­веш­ки дейс­т­вия, вклю­чи­тел­но еко­ло­гич­ни прес­тъп­ле­ния ка­то пет­рол­ни раз­ли­ви и ра­ди­о­ак­тив­ни за­мър­ся­ва­ния. >Ма­щаб­на за­гу­ба на би­о­раз­но­об­ра­зие и ко­лапс на еко­сис­те­ми с не­об­ра­ти­ми пос­лед­с­т­вия за окол­на­та сре­да, во­де­щи до се­ри­оз­но из­чер­п­ва­не на ре­сур­си как­то за от­дел­ни ин­дус­т­рии, та­ка и за ця­ло­то чо­ве­чес­т­во.

>Ма­щаб­ни при­род­ни бед­с­т­вия ка­то зе­мет­ре­се­ния, цу­на­ми, вул­ка­нич­ни из­риг­ва­ния и ге­о­маг­нит­ни бу­ри.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria