Capital

Гре­та Тун­берг:

- | Reuters

„Не­ка бъ­де яс­но: ня­ма­ме нуж­да от нис­ко­въг­ле­род­на ико­но­ми­ка; ня­ма нуж­да да на­ма­ля­ва­ме вред­ни­те еми­сии. На­ши­те еми­сии прос­то тряб­ва да спрат, ако ис­ка­ме да ос­та­нем под цел­та – гло­бал­но за­топ­ля­не под 1.5 гра­ду­са до края на де­се­ти­ле­ти­е­то“.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria