Capital

К | ЧИПОВЕ НА­ГО­РЕ, ЧИПОВЕ НАДОЛУ

Юж­на Ко­рея, по­луп­ро­вод­ни­ци

-

рия има свои соб­с­т­ве­ни ми­ни­цик­ли. Ко­га­то ци­къ­лът тръг­не надолу, то­ва оз­на­ча­ва бъ­де­щи проб­ле­ми за све­тов­на­та ико­но­ми­ка. Ко­га­то тръг­не на­го­ре, има по­ве­че при­чи­ни за оп­ти­ми­зъм – ка­къв­то е слу­ча­ят в мо­мен­та.

Ст­рук­ту­ра­та на раз­хо­ди­те в биз­не­са е цен­т­рал­на за раз­би­ра­не­то на та­зи ениг­ма. Един за­вод за по­луп­ро­вод­ни­ци стру­ва ми­ли­ар­ди до­ла­ри. Не­о­чак­ван скок в по­ръч­ки­те, как­то бе­ше през 2017 г., во­ди до по­ви­ша­ва­не на ка­па­ци­те­та. Ко­га­то тър­се­не­то

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria