Capital

K1 | Сре­да­та

-

„Ка­пи­тал“по­каз­ва сре­да­та — по­ли­ти­чес­ка, ин­с­ти­ту­ци­о­нал­на, ико­но­ми­чес­ка, ло­кал­на и гло­бал­на, в ко­я­то се раз­ви­ва­ме, ин­вес­ти­ра­ме и съз­да­ва­ме стой­ност.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria