Capital

Пер­ниш­ки по­ток

-

Пус­ка­не­то на во­да през Со­фия из­г­леж­да лес­но, но за­ра­ди мо­жес­т­во не­и­зяс­не­ни въп­ро­си око­ло пла­на има риск от греш­ки

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria