Capital

24.01

-

Ис­то­рия на из­кус­т­во­то за лю­би­те­ли. По­ред­на­та лек­ция от се­ри­я­та „Ис­то­рия на из­кус­т­во­то за лю­би­те­ли“е пос­ве­те­на на кни­ги­те ча­сос­ло­ви. Те пред­с­тав­ля­ват ук­ра­се­ни с ми­ни­а­тю­ри ръ­ко­пи­си, а лек­то­рът Крис­ти­на Ту­жа­ро­ва ще прос­ле­ди тях­на­та ис­то­рия от XV до XVI век. В „Зо­на 21“от 19:30 ч., вход: 10 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria