Capital

24.01

-

Fiddler on the Roof. Му­зи­кал­ни­ят те­а­тър ще пос­та­ви за пръв път мю­зи­къ­ла „Ци­гу­лар на пок­ри­ва“, приз­нат за кла­си­ка в жан­ра. Твор­ба­та е де­ло на ком­по­зи­то­ра Дже­ри Бок и либ­ре­тис­ти­те Джо­у­зеф Стайн и Шел­дън Хар­ник. Сю­же­тът е по раз­ка­зи­те Ша­лом Алей­хем, а бъл­гар­с­ки­ят пре­вод е де­ло на Ва­ле­ри Пет­ров. Све­тов­на­та пре­ми­е­ра на мю­зи­къ­ла на Бро­ду­ей е през 1964 г., а у нас той ще бъ­де пред­с­та­вен за пръв път. В Му­зи­кал­ния те­а­тър от 19 ч.,

це­ни: 15 - 40 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria