Capital

25.01

-

Образовани­е на прак­ти­ка. Фес­ти­ва­лът „На­ме­ре­но­то по­ко­ле­ние“има за цел да на­ме­ри на­чин бъл­гар­с­ко­то образовани­е да по­е­ме в по-прак­ти­чес­ка на­со­ка. Ини­ци­а­ти­ва­та ще се про­ве­де с под­к­ре­па­та на МОН и ще съ­бе­ре на ед­но мяс­то пред­с­та­ви­те­ли на об­ра­зо­ва­ни­е­то, на­у­ка­та и биз­не­са. Очак­ват се ино­ва­тив­ни ра­бо­тил­ни­ци, де­мон­с­т­ра­ции, ек­с­пе­ри­мен­ти. Лек­ци­он­ни­ят мо­дул, от дру­га стра­на, е на­со­чен към по­ви­ша­ва­не ква­ли­фи­ка­ци­я­та на про­фе­си­о­на­лис­ти­те, ин­тег­ри­ра­не­то на до­ка­за­ни, ра­бо­те­щи ме­то­ди в пре­по­да­ва­не­то, ко­и­то да сти­му­ли­рат по­ве­че ус­пе­хи. В НДК от 10 ч., би­лет 25 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria