Capital

25.01

-

Фо­то­майс­то­ри. Со­фийс­ка­та фо­тог­раф­с­ка шко­ла ор­га­ни­зи­ра лек­ци­я­та „Ти­та­ни на пор­т­рет­на­та фо­тог­ра­фия“, по вре­ме на ко­я­то ще пред­с­та­ви твор­чес­т­во­то на се­дем пор­т­рет­ни фо­тог­ра­фи. Лек­ци­я­та е без­п­лат­на, а мес­та­та са ог­ра­ни­че­ни и е не­об­хо­ди­мо пред­ва­ри­тел­но за­пис­ва­не на info@sofia-photograph­y.bg. В Со­фийс­ка фо­тог­раф­с­ка шко­ла от 10 ч.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria