Capital

25.01

-

Пос­лед­ни­те са­му­раи. „Ази­ат­с­ки сле­до­бе­ди“ор­га­ни­зи­ра спе­ци­ал­на лек­ция, пос­ве­те­на на са­му­ра­и­те. На нея ще бъ­де обър­на­то спе­ци­ал­но вни­ма­ние на раз­ли­ка­та меж­ду об­щес­т­ве­но по­пу­ляр­на­та пред­с­та­ва за тях и ре­ал­ност­та. Ще има­те въз­мож­ност да на­у­чи­те по­ве­че за тех­ни­те оръ­жия, ко­дек­са бу­ши­до и ня­кои от най-яр­ки­те лич­нос­ти сред са­му­ра­и­те. В „За­ла 21“на бул. „Пат­ри­арх Ев­ти­мий“2А от 15 ч., вход: 7 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria