Capital

25.01.

-

От Ви­то­ша по-ви­со­ко ня­ма. По­ред­но­то из­да­ние на TEDxVitosh­a но­си име­то „Ви­со­ко. Ви­со­ко. Ви­со­ко“и ще се опи­та да от­го­во­ри на въп­ро­си ка­то: как из­г­леж­да све­тът от ви­со­ко, от мно­го ви­со­ко; га­ран­ция за ви­со­ко ка­чес­т­во на жи­вот ли са ви­со­ки­те тех­но­ло­гии; и кол­ко ви­со­ко да зас­та­нем, за да ни ви­дят. Ини­ци­а­ти­ва­та ще съ­бе­ре на ед­но мяс­то 18 лек­то­ри от стра­на­та и чуж­би­на с раз­лич­ни приз­ва­ния и про­фе­сии. Сред тях са Ми­ро­лю­ба Бе­на­то­ва, д-р Ата­нас Ска­тов, Бо­ря­на Узу­но­ва и др. В Те­а­тър „Аза­рян“от 9 ч., би­ле­ти: 99 - 169 лв.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria