Capital

25.01

-

Про­ти­во­въз­па­ли­тел­но хра­не­не . Food connection и хра­ни­тел­ни­ят те­ра­певт и кон­сул­тант Ми­ха­е­ла Бе­ло­реш­ка ор­га­ни­зи­рат ку­ли­на­рен курс, пос­ве­тен на про­ти­во­въз­па­ли­тел­но­то хра­не­не. По вре­ме на кур­са ще мо­же­те да на­у­чи­те как­во е въз­па­ле­ние, кои са хра­ни­те, ко­и­то го при­чи­ня­ват, хра­ни, ко­и­то да вклю­чи­те в ме­ню­то си, как­то и ре­цеп­ти. На мяс­то ще се при­гот­вя и про­ти­во­въз­па­ли­те­лен то­ник от кур­ку­ма, пъл­нен сла­дък кар­тоф, ба­ун­ти хап­ки. Във Food connection от 19 ч.

 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria