Capital : 2020-01-25

СВОБОДНО ВРЕМЕ : 79 : 77

СВОБОДНО ВРЕМЕ

Организато­ри: Стратегиче­ски партньор: Със съдействие­то на: Под патронажа на Комисия по здравеопаз­ването към 44-то Народно събрание на Република България 15-a Национална КОНФЕРЕНЦИ­Я ПО Е-ЗДРАВЕОПАЗ­ВАНЕ ДИГИТАЛИЗА­ЦИЯТА В ЗДРАВНИЯ СЕКТОР ХАРАКТЕРИС­ТИКИ И ПЕРСПЕКТИВ­И ЗА РАЗВИТИЕ 25 март 2020 София Хотел Балкан За партньорст­ва: ictevents@economedia.bg КАПИТАЛ capital.bg | 24–30 януари 2020 г. |