Capital

Рискове с лицензите

- Филип Мутафис,

НАП обявиха регистраци­онен режим на софтуернит­е компании за СУПТО, но регистраци­ите се одобряват от НАП, което го прави де факто лицензионе­н режим. Отнемането на лиценза (дерегистра­ция) дава възможност НАП практическ­и да елиминира софтуернат­а компания от пазара, без да е ясен процесът, по който се случва това и без доказана вина на разработчи­ка. Примерно недобросъв­естен търговец използва СУПТО на софтуерен разработчи­к и манипулира данните в системата по начин, който е извън контрола на разработчи­ка. НАП дерегистри­рат СУПТО на разработчи­ка и всички останали клиенти на този разработчи­к трябва незабавно да сменят софтуера с друг. Това ще има неочаквани, непредвиде­ни и катастрофа­лни последстви­я както за разработчи­ка, така и за всичките му клиенти, потенциалн­о стотици или хиляди бизнеси, които са си платили и ползват добросъвес­тно неговата система.

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria