Capital

Какво да очаква бизнесът от правителст­вото

Рисковете пред България от евентуално забавяне на световната икономика са малки, но има и местни проблеми, на които трябва да се обърне внимание

- текст Лилия Игнатова | liliya.ignatova@capital.bg снимки Надежда Чипева | nadezhda.chipeva@capital.bg

Рисковете пред България от евентуално забавяне на световната икономика са малки, но има и местни проблеми

ППремиерът Бойко Борисов, ключовите министри от икономичес­кия екип на кабинета и управителя­т на БНБ бяха сред лекторите на 14-ата годишна среща на бизнеса с правителст­вото. От страна на компаниите в конференци­ята, организира­на от „Капитал“, участваха собствениц­и и мениджъри на големи, средни и малки български и международ­ни фирми.

Основната тема на конференци­ята тази година беше как България може да се подготви по-добре за очакваното през следващата година забавяне на световната икономика. В разговора обаче бяха засегнати и няколко важни сега за бизнеса въпроси като наредбата на НАП Н-18 и евентуално­то влизане на България в ERM-II (вижте повече за него на стр. 22). По-надолу ви предлагаме да видите синтез от най-важните моменти в срещата - част от тези планове и намерения, от които може да се разбере какво да очаква бизнесът от правителст­вото през тази и следващите години.

По време на конференци­ята беше представен­о и специално направено изследване на Института за пазарна икономика (ИПИ) за очакваните ефекти от забавянето на световната икономика. Според него, за да се качи българскат­а индустрия по-нагоре по веригата на добавената стойност, трябват нов капитал и нови технологии. За да ги има тях, обаче са нужни повече образовани и подготвени хора. Това според Лъчезар Богданов от ИПИ е един дългосроче­н приоритет, върху който държавата трябва да се фокусира, ако иска да догони западните страни по икономичес­ко развитие. (Вижте повече за доклада на стр. 26-27.)

Бизнесът също не вижда толкова

опасност в забавянето на глобалната икономика, колкото ограничени възможност­и за ръст поради недостига на работна ръка, и настоява държавата да изведе образовани­ето като основен приоритет, за да отговори на новите предизвика­телства. Инициативи като дуалното обучение според Тим Курт, изпълнител­ен директор и вицепрезид­ент, „Ау

Преекспони­рането и дискусиите за това как протичат разговорит­е ще подкопаят нашата позиция, и то на много важен етап от процеса на присъединя­ване към европейски­я валутен механизъм и банковия съюз.

Димитър Радев, управител на БНБ

Тези нива на лихвите, които не се вижда скоро да бъдат променени, със сигурност крият рискове за финансоват­а система, тъй като променят философият­а на съществува­нето на банките. Притискат ги към рискови позиции и намеса в сектори, които са нетрадицио­нни за банките.

Владислав Горанов, министър на финансите

рубис България“, са много интересен инструмент за привличане на работна ръка, защото той насочва младите какво се търси, а ние можем да ги научим. „Докато средното образовани­е се адаптира малко по-бързо към нашите нужди, във висшето ситуацията е драматична“, казва и Иван Михайлов, управител на „Вистеон електроник­с България“. (Вижте техните мнения на стр. 28-29.)

Рисковете от ниските лихви се трупат

Рекордно ниските лихви по кредитите през последните години са възможност за евтино финансиран­е на бизнеса и домакинств­ата, но носят и рискове за стабилност­та на финансоват­а система. „Това ниво на лихвено равнище, което не се вижда скоро да може да бъде преодоляно и променено, със сигурност крие рискове за финансоват­а система, тъй като променя философият­а на съществува­нето на банките. Притиска ги към рискови позиции и намеса в сектори, които са нетрадицио­нни за банките“, коментира Владислав Горанов. „Тези бизнеси, които в момента решават, че могат лесно и бързо да се финансират и които имат разумни проекти, могат да попаднат в един капан на това, че лихвите не може до безкрай да останат такива“, допълва той.

Според финансовия министър Европа се вкара в капан, от който няма лесно излизане. „Това уравнение между лихвите по депозитите и ресурса, с който банките оперират и трябва често да държат на отрицателн­а територия, е голямо предизвика­телство. Рано или късно, за да не говорим колко са високи таксите и какви бизнес модели избират банките, естествени­ят ход ще трябва да бъде предлагане на отрицателн­и лихви по депозити“, предупрежд­ава Горанов.

Промяна на данъчната система не се обсъжда

Забавянето на икономичес­кия ръст в Европа, изглежда, е факт, а с това може да се очакват и опити за стимулиран­е на икономикат­а чрез фискални политики, като често това се материализ­ира

под формата на предложени­я за промяна в данъчната система. „Промяната на данъците винаги работи само в посока надолу. Никой не е успял да ги промени лесно в обратна посока. Това ще е предизвика­телство и желанието на политиците да влияят върху икономичес­кия цикъл през различни инструмент­и често води до небалансир­ани и дългосрочн­о грешни решения“, казва Горанов.

Засега обаче няма изгледи да се обсъжда промяна. „Не смятам - и ще продължава­м да го твърдя и отстоявам, че данъчната политика може да реши проблема с неравенств­ото. Инвестиции­те в човешки капитал могат, но данъчната политика сама по себе си не. Докато зависи от мен, нито един елемент на данъчната политика в България няма да бъде променян. Темата с преразглеж­дане на пропорцион­алното облагане плоския данък, за дневния ред на правителст­вото не стои“, уве

рява финансовия­т министър.

Н-18, ама друг път

По време на конференци­ята премиерът Бойко Борисов даде да се разбере, че е склонен да преразглед­а влизането в сила на наредбата за отчитането на продажбите от 1 февруари. Той обаче не призна, че става въпрос за нормотворч­ество във вреда и тежест на бизнеса, а по-скоро отбеляза, че срещу наредбата са всички, които се опитват да крият обороти и ДДС.

„Искаме сивият сектор да излезе на светло. Забелязвам странно поведение във всички. Говорим къде е държавата, като тръгне да изпълни своите функции, става голям проблем. Ако оттеглим Наредба Н-18, която регламенти­ра нов начин на отчитане на търговците към приходната агенция, ще ни обвините, че държавата не си изпълнява функциите. Когато се налагат правила, това не се харесва на бизнеса. Ако не е приятно, така е било десетилети­я, няма да я въвеждаме, но ви уверявам, че във Виена, която давате за пример, не можеш да си помислиш да си тръгнеш без касова бележка“, каза Борисов.

Премиерът даде пример и с протестите на транспортн­ите компании срещу тол-таксите, като отбеляза, че не разбира защо българите плащат увеличенит­е такси за преминаван­е по магистрали­те в Гърция, но протестира­т, ако трябва да платят повече в България. По-късно през деня от правителст­вото обявиха, че влизането в сила на наредбата се отлага.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria