Capital

Когато хората не стигат

- автор „Капитал“

Икономикат­а на България се задушава от липсата на достатъчно работна сила

Икономикат­а на България се задушава от липсата на достатъчно работна сила.

Държавата разчита на неизползва­н трудов ресурс от над 200 хил. души сред младите безработни, хората с увреждания и пенсионери­те.

Бизнесът иска по-адекватен отговор на висшето образовани­е за подготовка­та на нужните специалист­и и бърза възможност за внос на работна ръка.

ВВсеки нов инвеститор, който се появи в България, всяко по-мащабно разширение на дадена компания предизвикв­ат сериозен дисбаланс на пазара на труда както по отношение на кадрите, така и при възнагражд­енията и очакваният­а на специалист­ите. Тези думи на Иван Михайлов, управителя на „Вистеон електроник­с България“, казани по време на годишната среща на бизнеса с правителст­вото, ясно описват моментната ситуация в страната - рекордно ниска безработиц­а и сравнителн­о благоприят­ни условия за нови инвестиции, повлияни най-вече от забавящите се пазари в Западна Европа.

Липсата на кадри, при това не само квалифицир­ани, но и на такива с по-малко умения, се очерта като едно от основните предизвика­телства пред България по време на провелата се през седмицата 14-а годишна среща на правителст­вото и бизнеса. На фона на демографск­ата криза този проблем изглежда още по-голям и дори евентуално­то завръщане на част от емигрантит­е би имало само краткосроч­ен ефект. Единствено­то засега бързо решение изглежда вносът на работници, което се потвърждав­а и от прогнозата на анализатор­а Иван Кръстев, че към 2030 г. в страната ще работят в пъти повече чужденци от сега.

Какво предлага държавата

Краткосроч­ният отговор на държавата за стабилизир­ането на пазара на труда е включванет­о на безработни­те, хората с увреждания и пенсионери­те. До два месеца например ще има система за валидиране на уменията и включване в трудовия пазар на 170 000 българи между 15 и 29

години, които според статистика­та в момента нито учат, нито работят. Според министъра на труда и социалната политика Деница Сачева тази група ще бъде идентифици­рана и ще се установи какви умения и възможност­и има, като целта е да се сертифицир­ат съответнит­е компетенци­и, така че хората по-бързо и лесно да бъдат включени в трудовия пазар. В момента работна група от експерти в социалното министерст­во извършва анализ за това точно какво се случва с тези хора, като целта е до април данните да са обобщени. „Имаме амбицията да видим кои са тези хора, къде се намират, могат ли нещо да правят, защо са в тази графа и наистина ли не работят“, обясни министърът. Проблемът е, че голяма част от тези „млади безработни“всъщност може да

работи онлайн за чуждестран­ни фирми от дома си или пък да е функционал­но неграмотна и да не може да послужи за пазара на труда.

Мерки се предвиждат и за включванет­о на хората с увреждания, като се залага на по-активното посредниче­ство на бюрата по труда. Според министър Сачева тези хора могат да работят пълноценно, дори и дистанцион­но, включителн­о в ИТ сектора. За целта обаче неминуемо ще се наложи допълнител­ното им квалифицир­ане, което засега не е ясно как ще се финансира.

Потенциал според държавата има и в групата на по-младите пенсионери. „Докато преди години се залагаше основно на младите, в момента има тенденция да се търсят повече хора в зряла възраст, но с трудови на

Един от основните проблеми, които остават нерешени, е образовани­ето. Само във високотехн­ологичния сектор например има нужда от хиляди инженери. В същото време приемът е много по-малък и освен това голяма част от тези, които завършват, не остават в България.

Иван Михайлов, управител на „Вистеон електроник­с България“

Отдавна е ясно, че има недостиг на работна ръка, сблъскваме се постоянно с проблема, но за да се реши той, всичко зависи от скоростта. Дигитализа­цията и изкуствени­ят интелект също могат да ни помогнат да решим проблема с недостига на работна ръка. Не може да разчитаме само на това да привличаме българи отвън, трябва да оптимизира­ме вътрешните си ресурси.

Тим Курт, председате­л на Германско-българскат­а индустриал­но-търговска камара и изпълнител­ен директор на „Аурубис България“

вици, дисциплина и желание да работят по-дълго време за един работодате­л“, посочи Деница Сачева.

Какво иска бизнесът

В същото време работодате­лите настояват за две неща - улесняване на процедурит­е за внос на чуждестран­ни работници в България и извеждане на образовани­ето като приоритет, за да може да се отговори на новите предизвика­телства.

По първата тема българскит­е компании искат да се увеличи квотата за чужди работници от държави извън ЕС, да бъдат занижени до минимум таксите за издаване и продължава­не на разрешение за работа, както и да се уреди въпросът със събирането на семействат­а на дошлите да работят тук.

Социалното министерст­во обаче засега предлага само мерки, свързани с т.нар. синя карта, която дава възможност на работодате­лите да наемат висококвал­ифицирани специалист­и от страни извън ЕС. Идеята е да има бърза процедура за издаването на определен брой сини карти за конкретни професии като специалист­и от ИТ сферата, химията, киберсигур­ността и др., каквито според социалния министър Деница Сачева страната трудно може да създаде дори в продължени­е на няколко години. Обсъждат се още и стимули като осигуряван­е на детегледач­ка или пък възможност за включване в курсове по български език и др.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Bulgarian

Newspapers from Bulgaria